ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
    โครงสร้าง
 1 โครงสร้างการจัดส่วนราชการ
  http://salakdai.go.th/Xinha/plugins/ExtendedFileManager/demo_images/up
nload/2564/structure.pdf
    ข้อมูลผู้บริหาร
 2(1) คณะผู้บริหาร
  http://salakdai.go.th/page.php?pagename=structure&activityid=1
 2(2) คณะสมาชิกสภาฯ
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=structure&activityid=2
 2(3) หัวหน้าส่วนราชการ
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=structure&activityid=3
    อำนาจหน้าที่
 3 อำนาจหน้าที่
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=144
    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 4(1) แผนพัฒนาท้องถิ่น
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menut5&menuid=1&n=%E1%BC%B
n9%BE%D1%B2%B9%D2%B7%E9%CD%A7%B6%D4%E8%B9
 4(2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menut4_view&news_id=4&menu
nid=2&n=%E1%BC%B9%BE%D1%B2%B9%D2%CA%D2%C1%BB%D5#
    ข้อมูลการติดต่อ
 5 ติดต่อ อบต.สลักได
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=contact
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 6(1) พระราชบัญญัต / พระราชกำหนด
  http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=1
 6(2) กฏกระทรวง / ระเบียบ
  http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=2
 6(3) ระเบียบกฏหมายอื่น ๆ
  http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet?ebookGroup=2
    ข่าวประชาสัมพันธ์
 7 ภาพกิจกรรม
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=allpic&menuid=1&n=%C0%D2%B
nE%A1%D4%A8%A1%C3%C3%C1
    Q&A
 8 กระดาน ถาม-ตอบ
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=webboard
    Social Network
 9 Facebook อบต.สลักได
  https://www.facebook.com/salakdaisurin
    แผนดำเนินงานประจำปี
 10 แผนดำเนินการประจำปี
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menut5&menuid=3&n=%E1%BC%B
n9%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A7%D2%B9%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ6เดือน
 11 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menut5_view&news_id=1&menu
nid=4&n=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%A1%D2%C3%A1%D3%A1%D1%BA%B5%D4%B4%B5%D2%C1%A1
n%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A7%D2%B9%20%C3%CD%BA%206%20%E0%B4%D7%CD%B9
 11(1) รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menut5_view&news_id=2&menu
nid=4&n=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%A1%D2%C3%A1%D3%A1%D1%BA%B5%D4%B4%B5%D2%C1%A1
n%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A7%D2%B9%20%C3%CD%BA%206%20%E0%B4%D7%CD%B9
    รายงานผลดำเนินงานประจำปี
 12 รายงานการดำเนินงานประจำปี 2565
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menut5_view&news_id=3&menu
nid=5&n=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%BC%C5%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A7%D2%B9%BB
n%C3%D0%A8%D3%BB%D5
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 13 คู่มือการปฏิบัติงาน
  http://www.salakdai.go.th/Xinha/plugins/ExtendedFileManager/demo_image
ns/upload/2564/handcook_saladai.pdf
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 14 คู่มือประชาชน
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=5&n=%A4%D9%E8%
nC1%D7%CD%BB%C3%D0%AA%D2%AA%B9
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 15 สถิติการให้บริการ
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=27&n=%A2%E9%CD
n%C1%D9%C5%E0%AA%D4%A7%CA%B6%D4%B5%D4%A1%D2%C3%E3%CB%E9%BA%C3%D4%A1%D2%
nC3
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 16 รายผลการประเมินความพึงพอใจ
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid
n=39&n=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%BC%C5%A1%D2%C3%CA%D3%C3%C7%A8%A4%C7%D2%C1%BE%
nD6%A7%BE%CD%E3%A8%A1%D2%C3%E3%CB%E9%BA%C3%D4%A1%D2%C3
    E-Service
 17 e-service
  http://www.salakdai.go.th/e_service.php
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menut5&menuid=3&n=%E1%BC%B
n9%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A7%D2%B9%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ6เดือน
 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=10&n=%C3%D2%C2
n%A7%D2%B9%A1%D2%C3%A1%D3%A1%D1%BA%B5%D4%B4%B5%D2%C1%A1%D2%C3%E3%AA%E9%
nA8%E8%D2%C2%A7%BA%BB%C3%D0%C1%D2%B3%20%C3%CD%BA%206%20%E0%B4%D7%CD%B9
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid
n=11&n=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%BC%C5%A1%D2%C3%E3%AA%E9%A8%E8%D2%C2%A7%BA%BB%
nC3%D0%C1%D2%B3%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสด
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=12&n=%E1%BC%B9
n%A1%D2%C3%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7%CB%C3%D7%CD%E1%BC%
nB9%A1%D2%C3%A8%D1%B4%CB%D2%BE%D1%CA%B4%D8
    ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=4&n=%BB%C3%D0%
nA1%D2%C8%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=6&n=%BC%C5%BB%
nC3%D0%A1%D2%C8%A1%D2%C3%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=14&n=%C3%D2%C2
n%A7%D2%B9%BC%C5%A1%D2%C3%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7%CB%
nC3%D7%CD%A1%D2%C3%A8%D1%B4%CB%D2%BE%D1%CA%B4%D8%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 25 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=30&n=%B9%E2%C2
n%BA%D2%C2%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%BA%D8%A4%
nA4%C5
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=7&menuid
n=30&n=%B9%E2%C2%BA%D2%C2%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%
nA1%C3%BA%D8%A4%A4%C5
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคคลุ
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=6&menuid
n=30&n=%B9%E2%C2%BA%D2%C2%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%
nA1%C3%BA%D8%A4%A4%C5
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=5&menuid
n=30&n=%B9%E2%C2%BA%D2%C2%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%
nA1%C3%BA%D8%A4%A4%C5
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=18&n=%E1%B9%C7
n%BB%AF%D4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3%E0%C3%D7%E8%CD%A7%C3%
nE9%CD%A7%E0%C3%D5%C2%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5
    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=helpreport
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2564
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=20&n=%A2%E9%CD
n%C1%D9%C5%E0%AA%D4%A7%CA%B6%D4%B5%D4%E0%C3%D7%E8%CD%A7%C3%E9%CD%A7%E0%
nC3%D5%C2%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 32 ติดต่อ อบต.สลักได
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=contact
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=1&menuid
n=42&n=%A1%D2%C3%C1%D5%CA%E8%C7%B9%C3%E8%C7%C1%A2%CD%A7%BC%D9%E9%BA%C3%
nD4%CB%D2%C3
    นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)
 34 ์No gift Policy
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menut1_view&news_id=2&menu
nid=9&n=%A2%E8%D2%C7%E0%B4%E8%B9%20%E0%B7%C8%E8%BA%D2%C5
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=42&n=%A1%D2%C3
n%C1%D5%CA%E8%C7%B9%C3%E8%C7%C1%A2%CD%A7%BC%D9%E9%BA%C3%D4%CB%D2%C3
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=34&n=%A1%D2%C3
n%BB%C3%D0%E0%C1%D4%B9%A4%C7%D2%C1%E0%CA%D5%E8%C2%A7%A1%D2%C3%B7%D8%A8%
nC3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=35&n=%A1%D2%C3
n%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%E0%BE%D7%E8%CD%A8%D1%B4%A1%D2%C3%A4%C7%D2%
nC1%E0%CA%D5%E8%C2%A7%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=40&n=%A1%D2%C3
n%E0%CA%C3%D4%C1%CA%C3%E9%D2%A7%C7%D1%B2%B9%B8%C3%C3%C1%CD%A7%A4%EC%A1%
nC3
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=36&n=%E1%BC%B9
n%BB%AF%D4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%
nC3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=162&menu
nid=2&n=%BB%C3%D0%A1%D2%C8
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ6เดือน
 40 รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=37&n=%C3%D2%C2
n%A7%D2%B9%A1%D2%C3%A1%D3%A1%D1%BA%B5%D4%B4%B5%D2%C1%A1%D2%C3%B4%D3%E0%
nB9%D4%B9%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C
n3%D0%A8%D3%BB%D5%C3%CD%BA%206%20%E0%B4%D7%CD%
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=38&n=%C3%D2%C2
n%A7%D2%B9%BC%C5%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%
nB9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=46&n=%C1%D2%B5
n%C3%A1%D2%C3%CA%E8%A7%E0%CA%C3%D4%C1%A4%D8%B3%B8%C3%C3%C1%E1%C5%D0%A4%
nC7%D2%C1%E2%BB%C3%E8%A7%E3%CA%E3%B9%CB%B9%E8%C7%C2%A7%D2%B9
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 43 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
  http://www.salakdai.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=4&n=%BB%C3%D0%
nA1%D2%C8%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7
 หน้า 1 | 

 

 
 
 
 
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
[13-04-2022]
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย
[25-03-2022]
โครงการ
โครงการ "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
[27-05-2021]
 
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน
[25-12-2020]
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง
[08-12-2020]
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาพื้นฐานสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาพื้นฐานสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564
[04-12-2020]
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
 
วัดสลักได
วัดสลักได
 
   
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
 
 
โทรศัพท์ 0-4451-4701

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.