ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง ส่วนราชการ
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 คู่มือปฏิบัติงาน
 แบบฟอร์ม
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
สภาพเศรษฐกิจ
______________________________________________________________________________________________
สภาพเศรษฐกิจ
 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ข้อมูลพื้นฐานและการใช้ที่ดินถือครองทางการเกษตร

หมู่ที่

บ้าน

ครัวเรือนทั้งหมด

เกษตรกรทั้งหมด

เกษตรกร

ทำนา

พื้นที่ถือครอง(ไร่)

พื้นที่ทั้งหมด

พื้นที่นา

1

บ้านสลักได

465

103

86

3,280

1,157

2

บ้านกันแสง

106

96

96

2,000

1,402

3

บ้านทนง

102

104

87

2,050

1,500

4

บ้านตระแบก

120

115

115

2,492

2,115

5

บ้านประปืด

78

73

73

1,665

1,205

6

บ้านเสม็ดน้อย

110

91

85

2,024

988

7

บ้านตะบัล

112

93

79

2,160

2,010

8

บ้านตะวัน

272

160

131

3,020

1,603

9

บ้านเสม็ดใหญ่

106

80

80

1,850

1,356

10

บ้านโคกบูรณ์

80

44

44

1,560

593

11

บ้านปวงตึก

102

83

83

1,640

1,106

12

บ้านบุตาดี

92

80

80

1,685

1,300

13

บ้านโคกกระชาย

117

121

121

2,860

1,400

14

บ้านโคกเพชร

96

104

104

1,480

1,474

15

บ้านตะเซา

71

50

50

1,320

509

16

บ้านจะแกโกน

119

41

41

1,690

309

 

รวม

2,148

1,418

1,355

32,776

20,027

ปศุสัตว์

จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ

โคเนื้อ 1,425 ตัว โคนม - ตัว กระบือ 348 ตัว สุกร 345 ตัว ไก่ 19,279 ตัว เป็ด 4,448 ตัว

สุนัข 1,880 ตัว แมว 410 ตัว สัตว์เลี้ยงอื่นๆ 124 ตัว

ประมง

สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 168 ไร่ จำนวน 29 บ่อ

อุตสาหกรรม

จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 1 แห่ง (มีคนงาน 10-49 คนหรือ มีทรัพย์สินถาวรตั้งแต่ 10-50 ล้านบาท) กิจการอุตสาหกรรม 1) ทำเฟอร์นิเจอร์ (เอเชียคาร์บิเนต)

  การพาณิชย์และบริการ

สถานีบริการน้ำมัน 2 แห่ง สถานีบริการก๊าซ 3 แห่ง

ปั๊มน้ำมันอัตโนมัติ 5 แห่ง ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 แห่ง

ร้านขายยางรถยนต์ 3 แห่ง ร้านคอมพิวเตอร์ 7 แห่ง

โรงสีขนาดเล็ก 27 แห่ง โรงสีขนาดกลาง 2 แห่ง

โรงสีขนาดใหญ่ 2 แห่ง โชว์รูมรถยนต์ 2 แห่ง

ร้านค้าทั่วไป 329 แห่ง ร้านขายอาหารสัตว์ 1 แห่ง

ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 3 แห่ง อู่ซ่อมรถยนต์ 10 แห่ง

ร้านเสริมสวย สปา 4 แห่ง ร้านขายโลง 1 แห่งร้านค้าวัสดุก่อสร้าง 4 แห่ง ร้านขายวัสดุเกษตร 1 แห่ง

ร้านช่างเชื่อม 1 แห่ง ร้านค้าข้าว 3 แห่งโรงงานผลิตน้ำดื่ม 1 แห่ง ร้านขายน้ำดื่ม 1 แห่ง

ร้านกาแฟ 3 แห่ง ขายรถยนต์มือสอง 19 แห่ง

ขายเกลือ 2 แห่ง ร้านปะยางรถยนต์ 8 แห่ง

ร้านอาหาร 25 แห่ง ร้านขายรถยนต์มือสอง 5 แห่ง

โกดังเก็บสินค้า 1 แห่ง รีสอร์ท 4 แห่ง

บ้านเช่า 28 แห่ง ร้านรับซื้อของเก่า 1 แห่ง

ร้านซักรีด 3 แห่ง ร้านขายพลาสติก 1 แห่ง

โรงงานเฟอร์นิเจอร์ 1 แห่ง ร้านขายเกลือ 1 แห่ง ร้านจำหน่ายประตูรั้ว หน้าต่าง 1 แห่ง ร้านขายแบตเตอรี่ 1 แห่ง

ร้านอลูมิเนียม 1 แห่ง ร้านค้าส่ง 2 แห่ง

ร้านจำหน่ายโทรศัพท์ 11 แห่ง ร้านเครื่องสำอาง 5 แห่ง

อู่เคาะพ่นสีรถยนต์ 1 แห่ง ร้านขายปลีกอุปกรณ์กีฬา 1 แห่ง

ร้านสังฆภัณฑ์ 1 แห่ง เสาสัญญาณโทรศัพท์ 5 แห่ง

ร้านจำหน่ายสินค้าการเกษตร 5 แห่ง ขายปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร 1 แห่ง

ห้างสรรพสินค้า 1 แห่ง ร้านขายเสื้อผ้า 3 แห่ง

ร้านขายยา 3 แห่ง ร้านขายนาฬิกาแขวน 1 แห่ง

ร้านขายเครื่องประดับ 3 แห่ง การให้บริการคาราโอเกะ 2 แห่ง

จำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ 1 แห่ง

 
 


 
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566
[31-03-2023]
เจ้าหน้าที่อบต.สลักได ร่วมกับอปพระและกู้ชีพสลักไดร่วมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ2566
เจ้าหน้าที่อบต.สลักได ร่วมกับอปพระและกู้ชีพสลักไดร่วมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ2566
[22-03-2023]
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอปพร./ฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอปพร./ฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
[21-03-2023]
 
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
[21-03-2023]
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลสลักได  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[16-03-2023]
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566
[14-03-2023]
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
 
วัดสลักได
วัดสลักได
 
   
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
 
 
โทรศัพท์ 0-4451-4701

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.