ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
______________________________________________________________________________________________
 
เรื่อง:
รายละเอียด :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
     
  
  
    
1
 หัวข้อ ::  ถนนชำรุดก่อให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุ
 รายละเอียด ::  เรียน อบต.สลักได้ กระผมในนามของผู้อาศัยหมู่ที่3 บ้านทนง มีความเดือนร้อนในถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน เนื่องจากการชำำรุดเป็นหลุม ลึก ขนาดใหญ่ และอยู่บริเวณทางโค้งซึ่งทัศนวิสัยแย่ทำให้ผู้คนใช้ภนนเสี่ยงต่ออันตรายและการเกิดอุบัติเหตุสูงมาก จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรหรือหน่วยงานมาแก้ไขอย่างเริ่งด่วน ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุต่อผู้คน ขอบคุณครับ
 ชื่อ ::  ณฐโชค งามงอน
 ที่อยู่ ::  หมู่3 บ้านทนง
 เบอร์โทร ::  0616350924
 อีเมล์ ::  ngamngon_t@hotmail.com
 

  โดย :  (ngamngon_t@hotmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 24 พ.ย. 2565   

2
 หัวข้อ ::  ถนนคอนกรีตพัง
 รายละเอียด ::  วันที่ 11 พ.ย.2565 เวลา 07.30 น.ได้มีรถเกี่ยวข้าว มาวิ่งบนถนนคอนกรีตซึ่งล้อรถ ของรถเกี่ยวข้าวนั้นเป็น ล้อเหล็ก ได้ทำให้พื้นผิวถนนคอนกรีต ที่เพิ่งทำใหม่ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก จึงอยากให้ทาง อบต.มาตรวจสอบด้วย ด้วยคะ บริเวณ ซอยหอพักใบบุญเพลส บ.ตะบัล ต.สลักได เนื่องจากซอยนี้เพิ่งได้ทำถนนคอนกรีตใหม่ จึงอยากให้ทาง อบต.มาตรวจสอบด้วย ด้วยคะ
 ชื่อ ::  
 ที่อยู่ ::  
 เบอร์โทร ::  
 อีเมล์ ::  
 

  โดย :  ()
  วันที่ได้รับข้อความ : 11 พ.ย. 2565   

3
 หัวข้อ ::  เดือดร้อนจากการถมดินทับบริเวณร่องระบายน้ำเดิมและตามเรื่องขอทำถนนและท่อระบายเมื่อปีที่แล้ว
 รายละเอียด ::  เรียนท่าน อบต.สลักได ด้วยกระผมได้รับความเดือดร้อนจากการที่หอพักนิลดาบริเวณซอยติดกับเส้นไปคุ้มหนองเหล็ก ม.1บ้านสลักไดต.สลักได เมื่อวันที่ 9 พย.65 ได้นำดินไปขวางทับทางน้ำที่ได้ใช้เป็นร่องธรรมชาติมาหลายปีทำให้เกิดปัญหาในกรณีน้ำทิ้งไม่มีทางระบาย และขอตามเรื่องที่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ขอทำถนนและทางระบายน้ำทั่ได้ยื่นไว้เมื่อครั้งที่ผ่านมา หวังว่าจักได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขอขอบพระคุณอย่างสูง
 ชื่อ ::  นายเสกสรรค์ ประเสริฐยิ่ง
 ที่อยู่ ::  414/1 ม.1 บ้านสลักได ตำบลสลักได อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
 เบอร์โทร ::  0881240594
 อีเมล์ ::  
 

  โดย :  ()
  วันที่ได้รับข้อความ : 10 พ.ย. 2565   

4
 หัวข้อ ::  ตู้กดน้ำบ้านตระแบกเสีย
 รายละเอียด ::  เนื่องจากตู้กดน้ำดื่มประจำหมู่บ้านตระแบกเสียมาเป็นเวลานานหลายเดือนไม่ทราบว่าผู้นำชุมชน อบต ผู้ใหญ่บ้านรับรู้ถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านหรือไม่ เพราะมันเป็นน้ำดื่มคะ ขอความกรุณาซ่อมให้หน่อยนะค่ะเสียมานานแล้วหวังว่าท่านผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านจะแก้ไขให้ในเร็ววันนี้นะค่ะ
 ชื่อ ::  นิตยา ชาติมนตรี
 ที่อยู่ ::  หมู่4 บ้านตระแบก
 เบอร์โทร ::  0970125365
 อีเมล์ ::  nittyaaa79@gmail.com
 

  โดย :  (nittyaaa79@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 3 พ.ย. 2565   

5
 หัวข้อ ::  ตู้กดน้ำบ้านตระแบกเสีย
 รายละเอียด ::  เนื่องจากตู้กดน้ำดื่มประจำหมู่บ้านตระแบกเสียมาเป็นเวลานานหลายเดือนไม่ทราบว่าผู้นำชุมชน อบต ผู้ใหญ่บ้านรับรู้ถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านหรือไม่ เพราะมันเป็นน้ำดื่มคะ ขอความกรุณาซ่อมให้หน่อยนะค่ะเสียมานานแล้วหวังว่าท่านผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านจะแก้ไขให้ในเร็ววันนี้นะค่ะ
 ชื่อ ::  นิตยา ชาติมนตรี
 ที่อยู่ ::  หมู่4 บ้านตระแบก
 เบอร์โทร ::  0970125365
 อีเมล์ ::  nittyaaa79@gmail.com
 

  โดย :  (nittyaaa79@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 3 พ.ย. 2565   

6
 หัวข้อ ::  ร้องทุกข์ถนนชำรุด
 รายละเอียด ::  ถนนบริเวณข้างวัดโพธิ์ราษฎร์สามัคคี - บ้านตะบัล ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และถนนเส้นทางทิศตะวันออก คุ้มเหนือ ทางไปบ้านตะวัน มีสภาพถนนการใช้สัญจร ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ชำรุดเดินพังเสียหาย ทำให้การใช้รถสัญจรไปมา เกิดอุบัติเหตุ จักรยานยนต์ล้ม ส่วนรถยนต์ติดหล่ม ไม่สะดวกในการสัญจรไปมาอย่างยิ่ง จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานหรือฝ่ายงานผู้รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องให้ความกรุณาซ่อมแซมปรับปรุงถนนในบริเวณที่แจ้งดังกล่าวข้างต้นด้วยคะ
 ชื่อ ::  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
 ที่อยู่ ::  352 หมู่ 7 ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
 เบอร์โทร ::  0896619415
 อีเมล์ ::  meeting610@gmail.com
 

  โดย :  (meeting610@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 7 ต.ค. 2565   

7
 หัวข้อ ::  นำ้ท่วมไหลเข้าบ้านเรือนท่วมคอกวัว
 รายละเอียด ::  เรียนท่านนายกอบต.เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากท่วมไหลเข้าในบริเวณบ้านท่วมคอกวัวจากการทำถนนไม่เปิดท่างระบายน้ำเส้นจากหมุ่บ้านจัดสรรโรงฆ่าสัตว์ปีกไปจนถึงสามแยกทางเข้าวัดถนนลาดยางจึงไคร่ขอไห้ช่วยลงมาดูเพื่อทางระบายน้ำตั้งแต่ทางเข้าคุ้มตรุงคาบ้านทนงจรึงเรียนมาเพื่อเหลือตามความเดืิอดร้อนข้างต้นด้วยขอบพระคุณอย่างสุง
 ชื่อ ::  นิพิฐพนท์
 ที่อยู่ ::  111ม.3ต.สลักได
 เบอร์โทร ::  0958708978
 อีเมล์ ::  
 

  โดย :  ()
  วันที่ได้รับข้อความ : 7 ก.ย. 2565   

8
 หัวข้อ ::  ไฟทางเข้าหมูบ้าน
 รายละเอียด ::  ไฟหน้าปากทางเข้าหมู่บ้าน(มืดมากๆๆ) มาอยู่ กทม นานๆทีจะกลับบ้าน ตจว แทบจะไม่รู้ว่าด้านหน้าคือซอยเท้าหมูบ้านเพราะมืดมาก มาเพิ่มไฟทางเข้าหมู่บ้านให้หน่อย อยู่ไกล้เมืองแท้ๆแต่ไม่มีความเจริญ รบกวนออกมาดูหน่อย ฟังเสียงชาวบ้านหน่อยนะคะ
 ชื่อ ::  ภัทธิรา
 ที่อยู่ ::  หมู่13 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์
 เบอร์โทร ::  0803169868
 อีเมล์ ::  Patthira.d29@gmail.com
 

  โดย :  (Patthira.d29@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 6 ส.ค. 2565   

9
 หัวข้อ ::  แบบ้าน
 รายละเอียด ::  หนูได้จ้างพนักงานชื่อ น.ส.อัมรา กองร้อย ทำแบบออกแบบเขียนให้ และได้มีการนัดสาวเอกสารแบบบ้านวันที่18 ที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ได้แบบตามที่สัญญาเลย พอถามก็บอกรอวิศวะส่งไฟล์มาให้ แต่ก่อนหน้านี้ก็เคยสอบถามมาแล้วหลายครั้งว่าแบบเสร็จยัง พนักงานก็ยังตอบคำถามแบบเดิม เงินก็จ่ายแล้ว บอกว่าแบบไม่เกินอาทิตย์ก็เสร็จ นี้เลยมา3อาทิตย์แล้ว รบกวนช่วยตามเรื่องนี้ให้ด้วยนะคะ
 ชื่อ ::  ดอกเหมย พูนดี
 ที่อยู่ ::  972/3 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
 เบอร์โทร ::  0855480633
 อีเมล์ ::  
 

  โดย :  ()
  วันที่ได้รับข้อความ : 18 ก.ค. 2565   

10
 หัวข้อ ::  ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสัตว์เลี้ยง
 รายละเอียด ::  เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลักไดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เรื่อง การขอร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสัตว์เลี้ยง กระผมนายพิเศษ ดวงศรี อยู่บ้านเลขที่148 หมู่ 10 บ้านโคกบูรณ์ ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ ขอร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสัตว์เลี้ยง เนื่องจากที่บ้านเลขที่ 144 หมู่ 10ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ มีการเลี้ยงสุนัขแล้วสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่เพื่อนบ้าน ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง โดยเลี้ยงหมาจำนวน 7 ตัว ทั้งหมด 7 ตัวเห่าเสียงดัง สร้างความรำคาญให้กับเพื่อนบ้าน โดยเจ้าของบ้านเองก็ไม่เคยห้ามปรามหรือทำให้หยุดเห่าแต่อย่างใด ทั้งเห่า ทั้งหอน เวลามีรถหรือคนรถผ่านไปมา เเละเห่าหอนในเวลากลางคืน ภรรยาของผมประกอบอาชีพผู้ช่วยพยาบาลที่รพ.สุรินทร์ เวลาลงเวรมาก็ไม่ได้หลับได้นอน เนื่องจากสุนัขหน้าบ้าน เห่าหอน อีกทั้งยังมีสุนัข 2 ตัวที่ไม่ได้ผูกไว้มาคุ้ยเขี่ยขยะและทำสกปรกเกลื่อนกลาด วิ่งไล่กัดไก่ และคาบรองเท้าทำงานของผมและภรรยาไปกัดจำนวน 3 คู่ เเละรองเท้าเเตะอีก1 ข้าง ทำให้ได้รับความเสียแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างใด อีกทั้งยังเพิกเฉย เจ้าของสุนัขด้านภรรยาพูดอยู่ประโยคเดียวว่า "ก็หมาเนาะ" เเละด้านสามีก็พูดว่า “ก็เก็บไว้สูงๆ” ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาเรื้อรังมาเป็นเวลานานจนวันนี้กระผมในฐานะเพื่อนบ้านไม่สามารถทนกับพฤติกรรมบ้านหลังนี้แล้วเพราะมันเป็นการรบกวนผู้อื่นอย่างมาก จึงอยากให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือตักเตือน เพราะบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก กระผมจึงขอแจ้งร้องเรียนเรื่องนี้มายังอบต.สลักได หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขในเร็ววัน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
 ชื่อ ::  นายพิเศษ ดวงศรี
 ที่อยู่ ::  148หมู่ 10 บ้านโคกบูรณ์ ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์
 เบอร์โทร ::  0837488467 ,0643247944
 อีเมล์ ::  Patcharaporry@gmail.com
 

  โดย :  (Patcharaporry@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 30 มี.ค. 2565   

 
 


 
 
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
[13-04-2022]
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย
[25-03-2022]
โครงการ
โครงการ "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
[27-05-2021]
 
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน
[25-12-2020]
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง
[08-12-2020]
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาพื้นฐานสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาพื้นฐานสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564
[04-12-2020]
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
 
วัดสลักได
วัดสลักได
 
   
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
 
 
โทรศัพท์ 0-4451-4701

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.