กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044558830  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 สถานที่สำคัญ
 อำนาจหน้าที่
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  3.236.218.88
 
 
 
สภาพทั่วไป
________________________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป และ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

---------------------------------

ลักษณะทั่วไปและประวัติความเป็นมาของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได

 ประวัติความเป็นมา

ตำบลสลักไดเป็นตำบลเก่าแก่หนึ่งในหลายชุมชนพร้อมตำนานเมืองสุรินทร์ ประมาณ ปี พ.ศ.2350 ดูจากลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นที่สูง มีคูเมืองล้อมรอบหมู่บ้านสลักได ซึ่งเป็นที่ดอนน้ำไม่ท่วม มีกำแพงเก่ารอบหมู่บ้าน บางส่วนได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแล้ว ประมาณปี พ.ศ.2410 ทางการได้แต่งตั้งพระภิเบสวงศา(เพชร) มาเป็นผู้ปกครองหมู่บ้านคนแรก ต่อมามีการตั้งหมู่บ้านเพิ่มโดยขึ้นตรงกับบ้านสลักได และได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลสลักไดมีหลวงราษฎร์สมบัติ (เกณฑ์ ผลินธร) เป็นกำนันตำบลสลักไดคนแรก

 สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2539 อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 32,776 ไร่ หรือประมาณ 49.18 ตารางกิโลเมตร

เขตการปกครอง

อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบุฤาษีและตำบลแสลงพันธ์

อาณาเขตทางทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเทนมีย์และตำบลตาอ็อง

อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลสำโรงและตำบลราม

อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลนอกเมือง

โดยตำบลสลักไดอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

ประชาชน

จำนวนหลังคาเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4,916 หลังคาเรือน

จำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ตามฐานทะเบียนราษฎร์ 11,747 คน

2.2.3 รายละเอียดประชากร ( ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดย สำนักทะเบียน

ศูนย์บริหารงานทะเบียนภาค 3 สาขาจังหวัดสุรินทร์)

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนหลังคาเรือน

จำนวนประชากร

เพศ (ชาย)

เพศ (หญิง)

1

บ้านสลักได

888

1,831

899

932

2

บ้านกันแสง

140

481

226

255

3

บ้านทนง

150

538

267

271

4

บ้านตระแบก

185

570

296

274

5

บ้านประปืด

109

416

222

194

6

บ้านเสม็ดน้อย

141

566

282

284

7

บ้านตะบัล

754

1,188

548

640

8

บ้านตะวัน

472

1,345

679

666

9

บ้านเสม็ดใหญ่

150

592

305

287

10

บ้านโคกบูรณ์

129

481

249

232

11

บ้านปวงตึก

174

451

226

225

12

บ้านบุตาดี

162

480

240

240

13

บ้านโคกกระชาย

207

530

255

275

14

บ้านโคกเพชร

145

566

280

286

15

บ้านตะเซา

86

306

136

170

16

บ้านจะแกโกน

1,024

1,406

662

744

 

รวม

4,916

11,747

5,772

5,975

 

จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 8,833 คน ชายจำนวน 4,291 คนและหญิงจำนวน 4,542 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2557)

จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) จำนวน 1,456 คน

จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการช่วยเหลือ 1,456 คน

จำนวนประชากรที่พิการ หรือ ทุพพลภาพที่ได้รับความช่วยเหลือ 267 คน

จำนวนประชากรที่เป็นโรคเอดส์และได้รับการช่วยเหลือ 8 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2559)

 
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.
  องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 ( โทร 0-4455-8830 , โทรสาร 0-4455-8831 )
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615