ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง ส่วนราชการ
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 คู่มือปฏิบัติงาน
 แบบฟอร์ม
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
สภาพทั่วไป
______________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป และ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

---------------------------------

ลักษณะทั่วไปและประวัติความเป็นมาของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได

 ประวัติความเป็นมา

ตำบลสลักไดเป็นตำบลเก่าแก่หนึ่งในหลายชุมชนพร้อมตำนานเมืองสุรินทร์ ประมาณ ปี พ.ศ.2350 ดูจากลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นที่สูง มีคูเมืองล้อมรอบหมู่บ้านสลักได ซึ่งเป็นที่ดอนน้ำไม่ท่วม มีกำแพงเก่ารอบหมู่บ้าน บางส่วนได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแล้ว ประมาณปี พ.ศ.2410 ทางการได้แต่งตั้งพระภิเบสวงศา(เพชร) มาเป็นผู้ปกครองหมู่บ้านคนแรก ต่อมามีการตั้งหมู่บ้านเพิ่มโดยขึ้นตรงกับบ้านสลักได และได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลสลักไดมีหลวงราษฎร์สมบัติ (เกณฑ์ ผลินธร) เป็นกำนันตำบลสลักไดคนแรก

 สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2539 อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 32,776 ไร่ หรือประมาณ 49.18 ตารางกิโลเมตร

เขตการปกครอง

อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบุฤาษีและตำบลแสลงพันธ์

อาณาเขตทางทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเทนมีย์และตำบลตาอ็อง

อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลสำโรงและตำบลราม

อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลนอกเมือง

โดยตำบลสลักไดอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

ประชาชน

จำนวนหลังคาเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4,916 หลังคาเรือน

จำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ตามฐานทะเบียนราษฎร์ 11,747 คน

2.2.3 รายละเอียดประชากร ( ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดย สำนักทะเบียน

ศูนย์บริหารงานทะเบียนภาค 3 สาขาจังหวัดสุรินทร์)

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนหลังคาเรือน

จำนวนประชากร

เพศ (ชาย)

เพศ (หญิง)

1

บ้านสลักได

888

1,831

899

932

2

บ้านกันแสง

140

481

226

255

3

บ้านทนง

150

538

267

271

4

บ้านตระแบก

185

570

296

274

5

บ้านประปืด

109

416

222

194

6

บ้านเสม็ดน้อย

141

566

282

284

7

บ้านตะบัล

754

1,188

548

640

8

บ้านตะวัน

472

1,345

679

666

9

บ้านเสม็ดใหญ่

150

592

305

287

10

บ้านโคกบูรณ์

129

481

249

232

11

บ้านปวงตึก

174

451

226

225

12

บ้านบุตาดี

162

480

240

240

13

บ้านโคกกระชาย

207

530

255

275

14

บ้านโคกเพชร

145

566

280

286

15

บ้านตะเซา

86

306

136

170

16

บ้านจะแกโกน

1,024

1,406

662

744

 

รวม

4,916

11,747

5,772

5,975

 

จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 8,833 คน ชายจำนวน 4,291 คนและหญิงจำนวน 4,542 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2557)

จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) จำนวน 1,456 คน

จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการช่วยเหลือ 1,456 คน

จำนวนประชากรที่พิการ หรือ ทุพพลภาพที่ได้รับความช่วยเหลือ 267 คน

จำนวนประชากรที่เป็นโรคเอดส์และได้รับการช่วยเหลือ 8 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2559)

 
 


 
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566
[31-03-2023]
เจ้าหน้าที่อบต.สลักได ร่วมกับอปพระและกู้ชีพสลักไดร่วมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ2566
เจ้าหน้าที่อบต.สลักได ร่วมกับอปพระและกู้ชีพสลักไดร่วมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ2566
[22-03-2023]
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอปพร./ฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอปพร./ฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
[21-03-2023]
 
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
[21-03-2023]
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลสลักได  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[16-03-2023]
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566
[14-03-2023]
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
 
วัดสลักได
วัดสลักได
 
   
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
 
 
โทรศัพท์ 0-4451-4701

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.