ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง ส่วนราชการ
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 คู่มือปฏิบัติงาน
 แบบฟอร์ม
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สลักได
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
no gift policy
 
 

[ 05-09-2566] แผนการใช้จ่ายเงินและผลการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566   doc120230905120046.pdf 
[ 28-07-2566] เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติอบต.สลักได ...   doc120230728144854.pdf 
[ 27-06-2566] ประกาศการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   ประกาศการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ประกาศการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 
[ 27-06-2566] ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566  
[ 26-06-2566] ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน  
[ 14-06-2566] ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   doc120230614162157.pdf 
[ 06-06-2566] ประกาศ เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลสลักได 2566   doc120230606153812.pdf 
[ 11-04-2566] ประกาศ เรื่องพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ...   doc120230411094551.pdf doc220230411094551.pdf 
[ 05-04-2566] ประกาศ เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย   doc120230405163108.pdf 
[ 21-03-2566] ประกาศ เรื่องพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ...   doc120230321150629.pdf 
 
 
 
[ 09-08-2566] บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
[ 08-08-2566] ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   doc120230808112615.pdf 
[ 28-07-2566] ร่างข้อบัญญัติอบต.สลักได จำนวน 5 เรื่อง   เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป เรื่อง การควบคุมตลาด เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
[ 20-07-2566] โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก  
[ 17-07-2566] โครงการทำบุญตักบาตรถนนวัฒนธรรมครั้งที่ 2  
[ 12-07-2566] กิจกรรมขยะแลกไข่ ณ บ้านตะวัน  
[ 12-07-2566] โครงการชุมชนปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุบ้านกันแสง  
[ 03-07-2566] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ...   doc120230703110510.pdf 
[ 03-07-2566] กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
[ 30-06-2566] โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสลักได รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566  
 
 
 
[ 08-09-2566] ประกาศประกวดราคา หมู่ 13 3 14   หมู่ 13 หมู่ 3 หมู่ 14 
[ 06-09-2566] ประกาศประกวดราคาจ้างหมู่ 10 16   หมู่ 10 หมู่ 16 
[ 16-08-2566] ประกาศประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2   ถนนคอนกรีตหมู่ 2 
[ 15-08-2566] ประกาศประกวดราคาจ้างหมู่ 9   ถนนคอนกรีต หมู่ 9 
[ 15-08-2566] ประกาศประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่4   ถนนคอนกรีตหมู่ 4 
[ 09-08-2566] ประกาศประกวดราคาจ้างหมู่ 8   หมู่ 8 ซอยบ้านนางสาวประยงค์ หมู่ 8 ซอยบ้านนางสุวิวัฒน์ 
[ 10-07-2566] ประกาศรายละเอียดงานอาคาร หมู่ 16 (ซอยคุ้มโคกตาพูน (เพิ่มเติม)   รายละเอียดงานอาคาร 
[ 03-07-2566] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 16   ประกาศหมู่ 16 
[ 28-06-2566] ประกาศประกวดราคาจ้างหมู่ 14   ประกาศประกวดราคาจ้างหมู่ 14 
[ 05-04-2566] ปร 4 หมู่ 14 หมู่ 15   ปร 4 หมู่ 14 ปร4 หมู่ 15 
 
 
 
[ 25-07-2566] ประกาศผู้ชนะ หมู่ 14 หมู่ 16   หมู่ 14 หมู่ 16 
[ 02-05-2566] ประกาศผู้ชนะ   หมู่ 10 
[ 02-05-2566] ประกาศผู้ชนะ   หมู่ 16 
[ 02-05-2566] ประกาศผู้ชนะ   หมู่ 10 
[ 02-05-2566] ประกาศผู้ชนะ   หมู่ 3 
[ 02-05-2566] ประกาศผู้ชนะ   หมู่ 15 
[ 02-05-2566] ประกาศผู้ชนะ   หมู่ 14 
[ 09-03-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 1   ม1 ม1 
[ 09-03-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม 7   ม7 
[ 23-02-2566] ประกาศผู้ชนะ ม7   ม 7 
 
 
 
 
 
 
    ทดสอบ... [ทดสอบ]   (อ่าน : 80/ ตอบ : 0)
    ติดตามการซ่อมไฟฟ้า... [นายคิมหันต์ ดมอุ่นดี]   (อ่าน : 615/ ตอบ : 1)
    ที่พักนครนายก... [ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ]   (อ่าน : 823/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 


 
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
[26-09-2023]
ถนนสายวัฒนธรรม ประจำตำบลสลักไดครั้งที่ ๔ ณ บริเวณสระน้ำบ้านเสม็ดน้อย หมู่ที่๖ ตำบลสลักได
ถนนสายวัฒนธรรม ประจำตำบลสลักไดครั้งที่ ๔ ณ บริเวณสระน้ำบ้านเสม็ดน้อย หมู่ที่๖ ตำบลสลักได
[25-09-2023]
โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
[21-09-2023]
 
โครงการ
โครงการ"พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖
[19-09-2023]
ออกพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกวันที่ 11 กันยายน 2566 บ้านจะแกโกน หมู่ที่16 บ้านทนง หมู่ที่3 และโรงเรียนบ้านตระแบก
ออกพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกวันที่ 11 กันยายน 2566 บ้านจะแกโกน หมู่ที่16 บ้านทนง หมู่ที่3 และโรงเรียนบ้านตระแบก
[12-09-2023]
โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ (การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคแม่พันธ์ุพื้นฐานเพื่อผลิดลูกโควากิว F1) ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ (การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคแม่พันธ์ุพื้นฐานเพื่อผลิดลูกโควากิว F1) ประจำปีงบประมาณ 2566
[12-09-2023]
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
 
วัดสลักได
วัดสลักได
 
   
การเลี้ยงโควากิว ม.3
การเลี้ยงโควากิว ม.3
 
 
โทรศัพท์ 0-4451-4701

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.