ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง ส่วนราชการ
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 คู่มือปฏิบัติงาน
 แบบฟอร์ม
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
no gift policy
 
 

[ 11-04-2566] ประกาศ เรื่องพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ...   doc120230411094551.pdf doc220230411094551.pdf 
[ 05-04-2566] ประกาศ เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย   doc120230405163108.pdf 
[ 21-03-2566] ประกาศ เรื่องพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ...   doc120230321150629.pdf 
[ 14-03-2566] ประกาศคู่มือการใช้งานในระบบ EGP   doc120230314142308.pdf doc220230314142308.pdf doc320230314142308.pdf doc420230314142308.pdf doc520230314142308.pdf doc620230314142308.pdf 
[ 14-03-2566] คู่มือการใช้งานในระบบ egp   doc120230314141544.pdf doc220230314141544.pdf 
[ 08-02-2566] ประกาศเรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ...   doc120230208115753.pdf 
[ 12-01-2566] การปรับอัตราค่าบริการเชือดโค-กระบือ โรงฆ่าสัตว์อบต.สลักได   doc120230112153013.pdf 
[ 29-12-2565] ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ประกาศ 
[ 29-12-2565] ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ประกาศ 
[ 07-12-2565] ประกาศเรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ปกครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ...   doc120221207110151.pdf 
 
 
 
[ 02-06-2566] ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
[ 01-06-2566] ชาวญี่ปุ่นศึกษาดูงานวัววากิว  
[ 01-06-2566] ออกพื้นที่รณรงค์ส่งเสริมและให้ความรู้การคัดแยกขยะหมู่บ้านกันแสง  
[ 28-05-2566] โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจำปี2566  
[ 26-05-2566] ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
[ 26-05-2566] ออกพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๑  
[ 26-05-2566] นายอำเภอลงพื้นที่บ้านทนง  
[ 23-05-2566] ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงหมู่ที่5  
[ 23-05-2566] ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงหมู่ที่9และหมู่ที่14  
[ 22-05-2566] กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
 
 
 
[ 05-04-2566] ปร 4 หมู่ 14 หมู่ 15   ปร 4 หมู่ 14 ปร4 หมู่ 15 
[ 04-04-2566] ปร 4 หมู่ 16 หมอทองสุข   ปร 4 หมอทองสุข 
[ 04-04-2566] ประกาศประกวดราคาหมู่ 16 หมอทองสุข   หมู่ 16 หมอทองสุข 
[ 03-04-2566] ประกาศประกวดราคาจ้าง   ประกาศประกวดราคาหมู่ 14 ประกาศประกวดราคา หมู่ 15 
[ 29-03-2566] ประกาศประกวดราคาจ้าง หมู่ 15   ถนนหมู่ 15 
[ 29-03-2566] ประกาศประกวดราคาจ้าง หมู่ 16 หมอทองสุข   ถนนหมู่ 16 
[ 27-03-2566] แบบ หมู่ 10   แบบ หมู่ 10 
[ 23-03-2566] ประกาศประกวดราคาจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้าง ม3 ประกาศประกวดราคาจ้าง ม16 ประกาศประกวดราคาจ้างงานถนน ม10 ประกาศประกวดราคาจ้างงานท่อ ม10 
[ 09-03-2566] ประกาศประกวดราคาจ้างม 5   ประกาศ ม 5 
[ 09-03-2566] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ม 5   ประกาศ ม 5 
 
 
 
[ 02-05-2566] ประกาศผู้ชนะ   หมู่ 10 
[ 02-05-2566] ประกาศผู้ชนะ   หมู่ 16 
[ 02-05-2566] ประกาศผู้ชนะ   หมู่ 10 
[ 02-05-2566] ประกาศผู้ชนะ   หมู่ 3 
[ 02-05-2566] ประกาศผู้ชนะ   หมู่ 15 
[ 02-05-2566] ประกาศผู้ชนะ   หมู่ 14 
[ 09-03-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 1   ม1 ม1 
[ 09-03-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม 7   ม7 
[ 23-02-2566] ประกาศผู้ชนะ ม7   ม 7 
[ 08-02-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราค่า   ม 8  ม2ถึง 12 
 
 
 
 
 
 
    ทดสอบ... [ทดสอบ]   (อ่าน : 17/ ตอบ : 0)
    ติดตามการซ่อมไฟฟ้า... [นายคิมหันต์ ดมอุ่นดี]   (อ่าน : 557/ ตอบ : 1)
    ที่พักนครนายก... [ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ]   (อ่าน : 769/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 


 
 
อบต.สลักไดทำการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 เพื่อระบายน้ำป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่
อบต.สลักไดทำการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 เพื่อระบายน้ำป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่
[25-05-2023]
งานปภ.อบต.สลักได สนับสนุนน้ำอุปโภคแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนจากภัยแล้ง
งานปภ.อบต.สลักได สนับสนุนน้ำอุปโภคแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนจากภัยแล้ง
[23-05-2023]
อบต.สลักได นำโดยนายกอบต.ลงสำรวจพื้นที่ร้องเรียน ม.16 เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย
อบต.สลักได นำโดยนายกอบต.ลงสำรวจพื้นที่ร้องเรียน ม.16 เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย
[22-05-2023]
 
ติดตั้งป้ายเตือนสวมหมวกนิรภัย100%
ติดตั้งป้ายเตือนสวมหมวกนิรภัย100%
[01-05-2023]
งานปภ. ร่วมกับกองช่าง ออกสำรวจเรื่องร้องเรียนมีผู้นำซากไก่มาทิ้งในแหล่งน้ำ ม.11
งานปภ. ร่วมกับกองช่าง ออกสำรวจเรื่องร้องเรียนมีผู้นำซากไก่มาทิ้งในแหล่งน้ำ ม.11
[24-04-2023]
งานป้องกันฯอบต.สลักไดร่วมกับงานป้องกันฯอบต.บุฤาษีออกระงับเหตุไฟลามทุ่ง ณ พื้นที่ ต.บุฤาษี
งานป้องกันฯอบต.สลักไดร่วมกับงานป้องกันฯอบต.บุฤาษีออกระงับเหตุไฟลามทุ่ง ณ พื้นที่ ต.บุฤาษี
[24-04-2023]
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
 
วัดสลักได
วัดสลักได
 
   
การเลี้ยงโควากิว ม.3
การเลี้ยงโควากิว ม.3
 
 
โทรศัพท์ 0-4451-4701

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.