ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
no gift policy
 
 

[ 12-01-2566] การปรับอัตราค่าบริการเชือดโค-กระบือ โรงฆ่าสัตว์อบต.สลักได   doc120230112153013.pdf 
[ 07-12-2565] ประกาศเรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ปกครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ...   doc120221207110151.pdf 
[ 01-12-2565] ประกาศเรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   doc120221201101817.pdf 
[ 18-11-2565] ประกาศเรื่องแผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   doc120221118104214.pdf 
[ 11-10-2565] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์) ...   doc120221011075912.pdf 
[ 28-09-2565] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ...   doc120220928052502.pdf 
[ 16-09-2565] ประกาศรายชื่อผู้มีเข้ารับการประเมินความรู้ความสมารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ...   doc120220920083327.pdf 
[ 24-08-2565] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   doc120220824072715.pdf 
[ 03-08-2565] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกา   doc120220803073714.pdf 
[ 03-08-2565] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ...   doc120220803072430.pdf 
 
 
 
[ 16-11-2565] การรับฟังความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ...  
[ 07-11-2565] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประเพณีลอยกระทง  
[ 11-10-2565] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์) ...   doc120221011080029.pdf 
[ 08-10-2565] โครงการกวนข้าวทิพย์  
[ 06-10-2565] แบบแสดงความคิดเห็น ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ...  
[ 28-09-2565] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ...   doc120220928052602.pdf 
[ 21-09-2565] โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565   doc120220921081556.pdf 
[ 16-09-2565] ประกาศรายชื่อผู้มีเข้ารับการประเมินความรู้ความสมารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ...   doc120220920083251.pdf 
[ 24-08-2565] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   doc120220824094042.pdf 
[ 25-07-2565] หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจช่วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ...   doc120220725090926.jpg doc220220725090926.jpg 
 
 
 
[ 25-01-2566] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 2 -14   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 2-14 
[ 25-01-2566] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 8   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 8  
[ 30-11-2565] ประกาศแก้ไขราคากลาง หมู่ 5 (โคกทนง -อบต)   ประกาศเพิ่มเติม 
[ 30-11-2565] ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้าง หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่11 หมู่ 5 หมู่ 15   ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้าง หมู่ 3  ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้าง หมู่ 4  ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้าง หมู่11  ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้าง หมู่ 5  ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้าง หมู่ 15 
[ 29-11-2565] ประกาศประกวดราคาจ้าง หมู่ 4 หมู่ 12 หมู่ 13 หมู่ 4   ประกาศประกวดราคาจ้าง หมู่ 4  ประกาศประกวดราคาจ้างหินคลุก หมู่ 4  ประกาศประกวดราคาจ้าง หมู่ 12 ประกาศประกวดราคาจ้าง หมู่ 13  
[ 28-11-2565] ประกาศราคากลาง หมู่ 4 12 13 15   หมู่ 12 หมู่ 13 หมู่ 15 
[ 28-11-2565] ประกาศราคากลาง หมู่ 3 4 5 7 11 12   หมู่ 3 หมู่ 4 สามแยก หมู่ 5 หมู่ 7 หมู่ 11 หมู่ 12 
[ 08-08-2565] ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ม6   doc120220808074820.pdf 
[ 08-08-2565] ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ม1   doc120220808074750.pdf 
[ 07-04-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 6 (e-bidding) ปี 2564   doc120220428062532.6_page-0001 
 
 
 
[ 16-12-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 5 12 (e-bidding) ปี 2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 5 (e-bidding) ปี 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 12 (e-bidding) ปี 2565 
[ 16-12-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 1 5 13 11 4 3 (e-bidding) ปี 2565   ประกาศผู้ชนะ หมู่ 15 ประกาศผู้ชนะ หมู่ 13 ประกาศผู้ชนะ หมู่ 11 ประกาศผู้ชนะ หมู่ 4 ประกาศผู้ชนะ หมู่ 4 ประกาศผู้ชนะ หมู่ 3 
[ 20-09-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่14   doc120220920090559.pdf 
[ 23-08-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง หมู่ 1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง หมู่ 1 
[ 23-08-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง หมู่ 6   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง หมู่ 6 
[ 10-04-2565] ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2564   doc120220410055943.pdf 
[ 10-04-2565] ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเสิงหาคม 2564   doc120220410055909.pdf doc220220410055909.2 
[ 10-04-2565] ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือกรกฎาคม2564   doc120220428051507.64_pages-to-jpg-0001 
[ 10-04-2565] ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน2564   doc120220428050922.1_page-0001 
[ 10-04-2565] ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมิถุนายน2564   doc120220428050835.64_page-0001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
[13-04-2022]
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย
[25-03-2022]
โครงการ
โครงการ "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
[27-05-2021]
 
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน
[25-12-2020]
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง
[08-12-2020]
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาพื้นฐานสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาพื้นฐานสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564
[04-12-2020]
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
 
วัดสลักได
วัดสลักได
 
   
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
 
 
โทรศัพท์ 0-4451-4701

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.