ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง ส่วนราชการ
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 คู่มือปฏิบัติงาน
 แบบฟอร์ม
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
no gift policy
 
 

[ 21-03-2566] ประกาศ เรื่องพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ...   doc120230321150629.pdf 
[ 14-03-2566] ประกาศคู่มือการใช้งานในระบบ EGP   doc120230314142308.pdf doc220230314142308.pdf doc320230314142308.pdf doc420230314142308.pdf doc520230314142308.pdf doc620230314142308.pdf 
[ 14-03-2566] คู่มือการใช้งานในระบบ egp   doc120230314141544.pdf doc220230314141544.pdf 
[ 08-02-2566] ประกาศเรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ...   doc120230208115753.pdf 
[ 12-01-2566] การปรับอัตราค่าบริการเชือดโค-กระบือ โรงฆ่าสัตว์อบต.สลักได   doc120230112153013.pdf 
[ 29-12-2565] ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ประกาศ 
[ 29-12-2565] ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ประกาศ 
[ 07-12-2565] ประกาศเรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ปกครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ...   doc120221207110151.pdf 
[ 01-12-2565] ประกาศเรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   doc120221201101817.pdf 
[ 18-11-2565] ประกาศเรื่องแผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   doc120221118104214.pdf 
 
 
 
[ 22-03-2566] โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอปพร./ฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ25  
[ 20-03-2566] อบรมโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่  
[ 17-03-2566] ลงพื้นที่สำรวจปัญหาขยะและปริมาณขยะในหมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ สุรินทร  
[ 14-03-2566] เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 ...   doc120230314145304.jpg 
[ 14-03-2566] การออกตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
[ 14-03-2566] การออกสำรวจป้ายภาษีประจำปี 2566  
[ 07-03-2566] รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสลักได รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษ2566 ...  
[ 28-02-2566] โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
[ 28-02-2566] กิจกรรมรณรงค์จัดทำถังขยะเปียกในพื้นที่ตำบลสลักได  
[ 28-02-2566] โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ “  
 
 
 
[ 29-03-2566] ประกาศประกวดราคาจ้าง หมู่ 15   ถนนหมู่ 15 
[ 29-03-2566] ประกาศประกวดราคาจ้าง หมู่ 16 หมอทองสุข   ถนนหมู่ 16 
[ 27-03-2566] แบบ หมู่ 10   แบบ หมู่ 10 
[ 23-03-2566] ประกาศประกวดราคาจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้าง ม3 ประกาศประกวดราคาจ้าง ม16 ประกาศประกวดราคาจ้างงานถนน ม10 ประกาศประกวดราคาจ้างงานท่อ ม10 
[ 09-03-2566] ประกาศประกวดราคาจ้างม 5   ประกาศ ม 5 
[ 09-03-2566] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ม 5   ประกาศ ม 5 
[ 23-02-2566] ประกาศจัดจ้าง ม2 ม 6   ม2 ม 6 
[ 15-02-2566] ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนน ม 1 ม 1   หมู่ 1 คอกม้า ม 1 โคกเขวา 
[ 13-02-2566] ประกาศประกวดราคาจ้างม 7   งานท่อ ม 7 ถนน ม 7 
[ 25-01-2566] ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 2 -14   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ 2-14 
 
 
 
[ 09-03-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 1   ม1 ม1 
[ 09-03-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม 7   ม7 
[ 23-02-2566] ประกาศผู้ชนะ ม7   ม 7 
[ 08-02-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราค่า   ม 8  ม2ถึง 12 
[ 16-12-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 5 12 (e-bidding) ปี 2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 5 (e-bidding) ปี 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 12 (e-bidding) ปี 2565 
[ 16-12-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 1 5 13 11 4 3 (e-bidding) ปี 2565   ประกาศผู้ชนะ หมู่ 15 ประกาศผู้ชนะ หมู่ 13 ประกาศผู้ชนะ หมู่ 11 ประกาศผู้ชนะ หมู่ 4 ประกาศผู้ชนะ หมู่ 4 ประกาศผู้ชนะ หมู่ 3 
[ 20-09-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่14   doc120220920090559.pdf 
[ 23-08-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง หมู่ 1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง หมู่ 1 
[ 23-08-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง หมู่ 6   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง หมู่ 6 
[ 10-04-2565] ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2564   doc120220410055943.pdf 
 
 
 
 
 
 
    ติดตามการซ่อมไฟฟ้า... [นายคิมหันต์ ดมอุ่นดี]   (อ่าน : 527/ ตอบ : 0)
    ที่พักนครนายก... [ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ]   (อ่าน : 747/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 


 
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566
[31-03-2023]
เจ้าหน้าที่อบต.สลักได ร่วมกับอปพระและกู้ชีพสลักไดร่วมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ2566
เจ้าหน้าที่อบต.สลักได ร่วมกับอปพระและกู้ชีพสลักไดร่วมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ2566
[22-03-2023]
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอปพร./ฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอปพร./ฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
[21-03-2023]
 
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
[21-03-2023]
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลสลักได  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[16-03-2023]
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566
[14-03-2023]
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
 
วัดสลักได
วัดสลักได
 
   
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
 
 
โทรศัพท์ 0-4451-4701

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.