ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
ประ�าศจัดซื้อจัดจ้าง
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ม6  doc120220808074820.pdf   08-08-2565  88  1
2   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ม1  doc120220808074750.pdf   08-08-2565  85  0
3   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 6 (e-bidding) ปี 2564  doc120220428062532.6_page-0001   07-04-2565  152  0
4   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 13 (e-bidding) ปี 2564  doc120220427080232.13_page-0001   07-04-2565  137  0
5   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 9 (e-bidding) ปี 2564  doc120220428070820.9_page-0001   07-04-2565  133  0
6   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 16 (e-bidding) ปี2564  doc120220428074720.16_page-0001 (1)   07-04-2565  128  0
7   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 10 (e-bidding) ปี2564  doc120220427083222.10_page-0001   07-04-2565  131  0
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมู่ที่ 11 (e-bidding) ปี 2564  doc120220427083332.11_page-0001   07-04-2565  134  0
9   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564  doc120220427032125.pdf doc220220428064257.2_page-0001 (1)   07-04-2565  145  0
10   ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกกระชายหมู่ที่ 13 -บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120220427084151.13_page-0001 doc220220427084151.13 doc320220427084151.13   15-02-2565  189  0
11   ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านกันแสงหมู่ที่ 2-บ้านบุตาดี หมู่ที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120220427084926.2_page-0001 doc220220427084926.2 (2)_page-0001 doc320220427084926.2   15-02-2565  152  0
12   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120220428063754.jpg doc220220215033135.pdf doc320220428063112.2_page-0001 doc420220428063112.2_page-0001 doc520220428063112.2 (2)_page-0001 doc620220428063112.2   15-02-2565  157  0
13   ม.12(บุตาดี-ทนง)  doc120200423203540.12บุตาดี doc220200423203540.4 ม doc320200423203540.5 ม doc420200423203540.6 ม   23-04-2563  368  62
14   ม.7(นายภูมิ-ทอปสตาร์)  doc120200423203449.7 ตะบัล doc220200423203449.4 ม doc320200423203449.5 ม doc420200423203449.6 ม   23-04-2563  359  25
15   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล.ม.7 ม.12  doc120200423203153.pdf doc220200423203153.pdf doc320200423203153.pdf doc420200423203153.pdf   23-04-2563  404  42
16   เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง  doc120200304004038.pdf doc220200304004038.pdf   04-03-2563  373  19
17   ประกาศราคากลาง  ราคากลางม.6 ศพด. ราคากลาง ม.6 ราคากลาง 14ระไซร์ ราคากลาง หมู่ 14   27-02-2563  361  24
18   ประกาศราคากลาง  ราคากลางม.6 ราคากลาง ราคากลาง ราคากลาง   27-02-2563  316  25
19   ประกาศเผยแพร่แผนจัดชื้อจัดจ้าง  doc120200226235112.6(ซ doc220200226235112.6(ทางเข้า ศพด doc320200226235112.14(ซ doc420200226235112.14(นางเฉลียว นางคำผิว) doc520200226234821.pdf   26-02-2563  310  30
20   ประกาศเผยแพร่แผนจัดชื้อจัดจ้าง  ม.6(ซ.นางทอย นางวิชชุดา) ม.14 (นางเฉลียว นางคำผิว) ม.6(ทางเข้า ศพด.วัดชัยประโคม) ม.14(ซ.ระไซร์ เล้าข้าว)   26-02-2563  300  21
21   ใบเสนอราคา  ใบเสนอราคา   18-12-2562  326  13
22   ประกาศราคากลาง  ประกาศราคากลางม.9   18-12-2562  302  8
23   ประกาศราคากลาง  ประกาศราคากลางม.3 ประกาศราคากลางม.5 นายประจักร ประกาศราคากลางม.5 นายเหลือม ประกาศราคากลางม.7นายภูมิ ประกาศราคากลางม.7 ประกาศราคากลางม.8   18-12-2562  329  40
24   ประกาศราคากลาง  ประกาศราคากลางม.9   18-12-2562  324  10
25   ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก  ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ม.3   18-12-2562  322  8
26   ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก  ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านประปืด ม.5 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านประปืด ม.5 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ม.9 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ม.8 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ม.7 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ม.9   17-12-2562  303  29
27   ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  doc120191217015541.pdf   17-12-2562  293  4
28   ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  doc120191217011438.pdf   17-12-2562  303  4
29   ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  doc120191217011414.pdf doc220191217011414.pdf doc320191217011414.pdf doc420191217011414.pdf doc520191217011414.pdf doc620191217011414.pdf   17-12-2562  293  26
30   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  doc120191216200259.4รอบ อบต   16-12-2562  292  4
31   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  doc120191216200242.4ข้างวัด-ลาดยางใหม่   16-12-2562  295  4
32   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  doc120191216200220.3(แยกทนง-ลาดยางใหม่)   16-12-2562  290  4
33   หมู่4(ข้างวัด-ลาดยางใหม่)  doc120191210200811.xps   10-12-2562  300  6
34   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง  doc120191209001005.pdf   09-12-2562  278  11
35   ราคากลางจ่ายขาด  doc120191206023535.pdf   06-12-2562  322  7
36   ราคากลาง  doc120191206022446.1 โคกเขวา doc220191206022446.1 เทพวิรุฬ doc320191206022446.3 ซ doc420191206022446.3 ทนง - สุรินทร์พิท doc520191206022446.3 แยกทนง doc620191206022446.4 ข้างวัด   06-12-2562  330  38
37   ราคากลาง ม.4,5,7,8,9  doc120191206021622.4 ข้างวัด doc220191206021622.4 รอบ อบต doc320191206021622.7 นายภูมิ doc420191206021622.8 doc520191206021622.9 doc620191206021622.pdf   06-12-2562  336  25
38   ราคากลาง ม.1-ม.16  ราคากลางม.1 โคกขาว ราคากลาง ราคากลาง ราคากลาง ราคากลาง ราคากลาง   06-12-2562  321  25
39   ราคากลาง  doc120191206020104.1 โคกเขวา doc220191206020104.1 เทพวิรุฬ doc320191206020104.3 ซ doc420191206020104.3 ทนง - สุรินทร์พิท doc520191206020104.3 แยกทนง doc620191206020104.4 ข้างวัด   06-12-2562  295  25
40   เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.3(แยกทนง-ลาดยางใหม่) ม.3(แยกทนง-ลาดยางใหม่)2 ม.4(ข้างวัด-ลาดยางใหม่) ม.4(ข้างวัด-ลาดยางใหม่)2 ม.4(รอบ อบต.) ม.4(รอบ อบต.)2   03-12-2562  338  27
41   ปร.6(คสล.ม.3แยกทนง-ลาดยางใหม่) ม.4(ข้างวัด-ลาดยางใหม่) ม.4(รอบ อบต.)  ปร.6(คสล.ม.3แยกทนง-ลาดยางใหม่) ม.4(ข้างวัด-ลาดยางใหม่) ม.4(รอบ อบต.)   02-12-2562  362  12
42   ปร.4 ปร.5 ปร.6(ทนง-สุรินทร์พิท)  doc120191127021558.pdf   27-11-2562  379  13
43   ปร.4 ปร.5 ปร.6(ซ.ข้างเทพวิรุฬ-นางเพ็ญศรี)  doc120191127022011.pdf   26-11-2562  375  11
44   ปร.4 ปร.5 ปร.6 ม.1 (โคกเขวา เทพวิรุฬน์)  doc120191127022025.pdf   26-11-2562  344  10
45   ใบเสนอราคา  ฟอร์มใบเสนอราคา   26-11-2562  341  8
46   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  ม.1(ซ.ข้างเทพวิรุฬ-นางเพ็ญศรี) ม.1(ซ.ข้างเทพวิรุฬ-นางเพ็ญศรี) 2 ม.1(โคกเขวา-เทพวิรุฬ) ม.1(โคกเขวา-เทพวิรุฬ)2 ม.3(ทนง-สุรินทร์พิท) ม.3(ทนง-สุรินทร์พิท) 2   25-11-2562  362  29
47   ประกาศเพิ่มเติมโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต  ม.1(โคกเขวา-เทพวิรุฬน์) ม.1(ข้างเทพวิรุฬ-นางเพ็ญศรี) ม.3(ทนง-สุรินทร์พิท)   25-11-2562  330  14
48   ปร.4 ปร.5 ปร.6  doc120191125004535.1 เพ็ญศรี   25-11-2562  297  6
49   ราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง  doc120191125004032.pdf   25-11-2562  305  12
50   ราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง  doc120191125004018.4 รอบ อบต doc220191125004018.7 นายบุญหลาย doc320191125004018.7 นายภูมิ doc420191125004018.8 doc520191125004018.9 doc620191125004018.pdf   25-11-2562  322  26
51   ราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง  doc120191125003853.1 โคกเขวา doc220191125003853.1 เทพวิรุฬ doc320191125003853.3 ซ doc420191125003853.3 ทนง - สุรินทร์พิท doc520191125003853.3 แยกทนง doc620191125003853.4 ข้างวัด   25-11-2562  335  27
52   ราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง  doc120191125003852.1 โคกเขวา doc220191125003852.1 เทพวิรุฬ doc320191125003852.3 ซ doc420191125003852.3 ทนง - สุรินทร์พิท doc520191125003852.3 แยกทนง doc620191125003852.4 ข้างวัด   25-11-2562  301  26
53   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  doc120191125001934.ข้างเทพวิรุฬ-นางเพ็ญศรี doc220191125001934.ข้างเทพวิรุฬ-นางเพ็ญศรี2 doc320191125001934.1(โคกเขวา-เทพวิรุฬน์) doc420191125001934.1(โคกเขวา-เทพวิรุฬน์)2 doc520191125001934.pdf doc620191125001934.pdf   25-11-2562  312  29
54   ประกาศเผยแพร่แผนจัดชื้อจัดจ้าง(จ่ายขาด ปี2562 )  doc120190825203508.pdf doc220190825203508.pdf doc320190825203508.pdf   25-08-2562  347  42
55   ประกาศเผยแพร่แผนจัดชื้อจัดจ้าง(จ่ายขาด ปี2562 )  doc120190825203448.pdf doc220190825203448.pdf doc320190825203448.pdf doc420190825203448.pdf doc520190825203448.pdf doc620190825203448.pdf   25-08-2562  307  39
56   ประกาศเผยแพร่แผนจัดชื้อจัดจ้าง(จ่ายขาด ปี2562 )  doc120190825203206.pdf doc220190825203206.pdf doc320190825203206.pdf doc420190825203206.pdf doc520190825203206.pdf doc620190825203206.pdf   25-08-2562  296  38
57   ประกาศเผยแพร่แผนจัดชื้อจัดจ้าง(จ่ายขาด ปี2562 )  doc120190825203105.pdf doc220190825203105.pdf doc320190825203105.pdf doc420190825203105.pdf doc520190825203105.pdf doc620190825203105.pdf   25-08-2562  317  41
58   ประกาศเผยแพร่แผนจัดชื้อจัดจ้าง(จ่ายขาด ปี2562 )  doc120190825203022.pdf doc220190825203022.pdf doc320190825203022.pdf doc420190825203022.pdf doc520190825203022.pdf doc620190825203022.pdf   25-08-2562  336  42
59   ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ  กำหนดเงื่อนไขในการประมูล   21-04-2562  355  15
60   ใบเสนอราคา  ม.2 ม.3 ม.4 ม.15   19-12-2561  361  43
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 


 
 
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
[13-04-2022]
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย
[25-03-2022]
โครงการ
โครงการ "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
[27-05-2021]
 
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน
[25-12-2020]
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง
[08-12-2020]
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาพื้นฐานสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาพื้นฐานสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564
[04-12-2020]
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
 
วัดสลักได
วัดสลักได
 
   
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
 
 
โทรศัพท์ 0-4451-4701

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.