ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง ส่วนราชการ
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 คู่มือปฏิบัติงาน
 แบบฟอร์ม
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
ประกาศ
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศ เรื่องพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)  doc120230411094551.pdf doc220230411094551.pdf   11-04-2566  75  2
2   ประกาศ เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  doc120230405163108.pdf   05-04-2566  44  1
3   ประกาศ เรื่องพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖  doc120230321150629.pdf   21-03-2566  77  2
4   ประกาศคู่มือการใช้งานในระบบ EGP  doc120230314142308.pdf doc220230314142308.pdf doc320230314142308.pdf doc420230314142308.pdf doc520230314142308.pdf doc620230314142308.pdf   14-03-2566  79  8
5   คู่มือการใช้งานในระบบ egp  doc120230314141544.pdf doc220230314141544.pdf   14-03-2566  68  0
6   ประกาศเรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๙  doc120230208115753.pdf   08-02-2566  2716  4
7   การปรับอัตราค่าบริการเชือดโค-กระบือ โรงฆ่าสัตว์อบต.สลักได  doc120230112153013.pdf   12-01-2566  183  3
8   ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกาศ   29-12-2565  111  2
9   ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกาศ   29-12-2565  105  1
10   ประกาศเรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ปกครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566  doc120221207110151.pdf   07-12-2565  206  4
11   ประกาศเรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566  doc120221201101817.pdf   01-12-2565  208  0
12   ประกาศเรื่องแผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  doc120221118104214.pdf   18-11-2565  241  7
13   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์)  doc120221011075912.pdf   11-10-2565  293  13
14   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  doc120220928052502.pdf   28-09-2565  376  6
15   ประกาศรายชื่อผู้มีเข้ารับการประเมินความรู้ความสมารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  doc120220920083327.pdf   16-09-2565  377  1
16   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120220824072715.pdf   24-08-2565  429  6
17   ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  doc120220803073714.pdf   03-08-2565  294  0
18   ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  doc120220803072430.pdf   03-08-2565  304  1
19   ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล   27-07-2565  362  8
20   เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 รอบที่2  ไฟล์ประกาศจากอบต.สลักได ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง1 ไฟล์ประกาศจากอบต.สลักได ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง2 ไฟล์ประกาศจากกระทรวงมหาดไทย   30-06-2565  312  4
21   การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่ตำบลสลักได  doc120220609063815.pdf   09-06-2565  320  1
22   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    09-06-2565  303  0
23   ประกาศ ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ไปสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกาศ   05-04-2565  343  0
24   เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565  ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565   24-03-2565  327  1
25   เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ประกาศ   15-03-2565  349  0
26   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได(ส.ถ.4/4และ4/5)และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได(ผ.ถ.4/4และ4/5)  ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได (ส.ถ.4/4) ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได (ผ.ถ.4/4) ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได (ผ.ถ.4/5)   22-10-2564  603  108
27   ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ การติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.สลักได และนายกอบต.สลักได    14-10-2564  473  0
28   ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เอกสารแนบ   06-10-2564  493  15
29   ประกาศวิธีการจัดการขยะมูลฝอย    07-08-2564  533  0
30   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกาศ เอกสารแนบท้ายประกาศ   29-06-2564  495  16
31   ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร ประจำปี 2564  ประกาศ   30-03-2564  752  12
32   ประกาศกำหนส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประกาศ   17-08-2563  931  32
33   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง อบต.สลักได  ประกาศ   10-08-2563  939  170
34   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ ครั้งที่ 1  ไฟล์แนบ   29-07-2563  1066  317
35   ประกาศ การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562  ประกาศ เอกสารประกอบงบแสดงสถานะทางการเงิน เอกสารประกอบงบแสดงสถานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (1) งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (2)   14-07-2563  800  53
36   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม  รายงาน   14-07-2563  901  14
37   ประกาศ เพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา)  ประกาศ   13-07-2563  894  41
38   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประกาศรับสมัคร   03-07-2563  1177  313
39   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ประกาศ   12-06-2563  855  64
40   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศ   04-05-2563  846  30
41   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น    19-08-2562  465  0
42   สถิติการให้บริการ    19-08-2562  1018  77
43   รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561(เพิ่มเติม)  แผนงานเคหะชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็ง แผนงานศาสนา แผนงานการเกษตร แผนงานพาณิชย์ แผนงานรวม   24-06-2562  958  45
44   รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561  แผนงบกลาง แผนบริหารงานทั่วไป แผนรักษาความสงบ แผนการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์   24-06-2562  934  34
45   งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561(เพิ่มเติม)  รายละเอียด   24-06-2562  991  14
46   งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด   24-06-2562  992  38
47   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง กำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียน ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรก่อนวันเลือกตั้ง   21-02-2562  1008  29
48   ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  ประกาศ   28-01-2562  1048  29
49   ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน   25-12-2561  926  15
50   ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  งทดลอง รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงิน รายงานรับ-จ่ายเงินสด   25-12-2561  894  19
51   ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561  งบทดลอง รายงานรับ จ่ายเงินสด รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงิน   25-12-2561  869  15
52   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2 กันยายน)   05-11-2561  871  13
53   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   05-11-2561  871  30
54   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   05-11-2561  863  18
55   ประกาศ เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน   31-05-2561  1131  103
56   งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  งบแสดงสถานะทางการเงิน   06-11-2560  1104  44
57   งบทดลองก่อนปิดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  งบทดลองก่อนปิดบัญชี   06-11-2560  1170  59
58   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ประกาศส่งงบไตรมาส   06-11-2560  1139  33
59   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ประกาศส่งงบ   06-11-2560  2381  24
60   ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล  ประกาศ หนังสือส่ง   23-08-2560  1207  76
 หน้า 1 | 2 | 
 
 


 
 
อบต.สลักไดทำการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 เพื่อระบายน้ำป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่
อบต.สลักไดทำการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 เพื่อระบายน้ำป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่
[25-05-2023]
งานปภ.อบต.สลักได สนับสนุนน้ำอุปโภคแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนจากภัยแล้ง
งานปภ.อบต.สลักได สนับสนุนน้ำอุปโภคแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนจากภัยแล้ง
[23-05-2023]
อบต.สลักได นำโดยนายกอบต.ลงสำรวจพื้นที่ร้องเรียน ม.16 เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย
อบต.สลักได นำโดยนายกอบต.ลงสำรวจพื้นที่ร้องเรียน ม.16 เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย
[22-05-2023]
 
ติดตั้งป้ายเตือนสวมหมวกนิรภัย100%
ติดตั้งป้ายเตือนสวมหมวกนิรภัย100%
[01-05-2023]
งานปภ. ร่วมกับกองช่าง ออกสำรวจเรื่องร้องเรียนมีผู้นำซากไก่มาทิ้งในแหล่งน้ำ ม.11
งานปภ. ร่วมกับกองช่าง ออกสำรวจเรื่องร้องเรียนมีผู้นำซากไก่มาทิ้งในแหล่งน้ำ ม.11
[24-04-2023]
งานป้องกันฯอบต.สลักไดร่วมกับงานป้องกันฯอบต.บุฤาษีออกระงับเหตุไฟลามทุ่ง ณ พื้นที่ ต.บุฤาษี
งานป้องกันฯอบต.สลักไดร่วมกับงานป้องกันฯอบต.บุฤาษีออกระงับเหตุไฟลามทุ่ง ณ พื้นที่ ต.บุฤาษี
[24-04-2023]
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
 
วัดสลักได
วัดสลักได
 
   
การเลี้ยงโควากิว ม.3
การเลี้ยงโควากิว ม.3
 
 
โทรศัพท์ 0-4451-4701

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.