ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หน้าแรก >> ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
 1   บทบาทอำนาจหน้าที่ ของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด    
       -  บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด  บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด หน้า 16 บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด หน้า 17 บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด หน้า 18 บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด หน้า 19 บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด หน้า 20 บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด หน้า 21   02-05-2561  77
 2   คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน    
       -  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 13 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 14 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 15   02-05-2561  27
       -  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า7 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 8 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 9 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 10 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 11 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 12   02-05-2561  45
       -  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 1 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 2 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 3 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า4 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 5 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 6   02-05-2561  45
 3   สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2560    
       -  สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2560  สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2560 บันทึกข้อความรายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2560   22-05-2561  67
 4   แผนปฏิบ้ติการป้องกันการทุจริต    
       -  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   22-05-2561  65
 5   แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการับเรื่องราวร้องทุกข์    
       -  แผนผัง  แผนผัง   05-07-2561  33
 6   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี    
       -  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)   29-11-2561  23
 7   รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปี 2561    
       -  บันทึกข้อความ  บันทึกข้อความ   13-06-2562  18
 8   รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561    
       -  รายงาน  แบบรายงานผล   19-10-2561  8
 9   รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561    
       -  รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561  รายละเอียด   21-06-2562  6
 10   แผนป้องกันการทุจริต    
       -  แผนป้องกันการทุจริต  รายละเอียด   21-06-2562  22
 11   โครงการ รายการข้อบัญญัติ    
       -  รายการโครงการในข้อบัญญัติ  รายละเอียด   21-06-2562  8
 12   แนวปฏิบัติการการร้องเรียนทุจริต    
       -  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องทุจริต  รายละเอียด   21-06-2562  18
 13   รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)    
       -  รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ปี 2561 (เพิ่มเติม)  รายละเอียด   25-06-2562  17
 14   แผนการจัดการองค์ความรู้    
 15   รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปี 2562    
       -  รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปี 2562  doc120200820182240.pdf   14-10-2562  9
 16   รายงานฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี 2563    
       -  รายงานงบแสดงฐานการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563  เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2   28-03-2564  2
 17   สถิติการให้บริการ    
       -  สถิติการให้บริการ    30-03-2564  0
 18   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564    
       -  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564  ประกาศ ผด.2   30-03-2564  8
 19   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล    
       -  แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564  เอกสารแนบ   30-03-2564  5
 20   ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี    
       -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได    05-07-2564  0
 21   บัญชีเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
       -  บัญชีเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563  บัญชีเรื่องราวร้องทุกข์ บัญชีเรื่องราวร้องทุกข์   07-08-2564  6
 22   รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน    
       -  รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  ePlaneNACC63 ePlaneNACC64   09-08-2564  16
 23   บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร    
       -  ประเด็นข้อหารือ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540  เอกสารการประชุม ข้อมูลประกันสังคม เอกสารเกี่ยวกับที่ดิน หนังสือมอบอำนาจ บันทึกคำให้การ   10-05-2565  0
 24   บทความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540    
       -  บทความ  ทำไมสรรหาล่าช้า ขอประวัติการใช้โทรศัพท์ สัญญาจำนองที่ดิน แบบแปลนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สวัสดิการการรักษาพยาบาล   24-05-2565  0
 25   มาตรการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน    
       -  ีี่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไฟล์แนบ   09-06-2565  0
 26   บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564    
       -  บัญรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไฟล์แนบ   13-01-2565  2
 27   เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านสลักได หมู่ที่ 1 (แยกค    
       -  เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก  ไฟล์แนบ   14-06-2565  0
 28   ประกาศพระราชกฤษฏีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565    
       -  พระราชกฤษฏีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565  ประกาศ   09-08-2565  0
 29   การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมความรุ้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพ    
       -  กิจการปฏิรูปที่ 1  การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   10-08-2565  0
 30   บทความเผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540    
       -  เอกสารเผยแพร่ความรุ้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  เอกสารการทำประชาคม ความเห็นของพนักงานอัยการ ขอรายชื่อชาติพันธ์ ขอข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   20-09-2565  8
 31   แบบแสดงความคิดเห็น ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ และ กิจการท    
       -  แบบแสดงความคิดเห็น ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ และ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    06-10-2565  0
 32   กิจกรรมที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค    
       -  กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค    08-06-2566  0
 33   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำ    
       -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสลักได รอบ 6 เดือน  ไฟล์ดาวน์โหลด   22-06-2565  0
 34   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำ    
       -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสลักได รอบ 12 เดือน  ไฟล์ดาวน์โหลด   22-06-2566  0
 35   ข้อบัญญัติตำบล    
       -  ข้อบัญัติตำบล  ไฟล์ดาวน์โหลด   29-06-2566  5
 36   บัญชีรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสลักได ปีงบ 2565    
       -  เรื่องร้องเรียน/ร้องทกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสลักได ปีงบ 2565    06-07-2566  9
 หน้า
 
       
   
   
[ 19-07-2567] โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วิชาการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย) ...  
[ 12-07-2567]  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (บทเรียนเรื่องผู้สูงวัยเท่าทันสื่อ) ...  
[ 05-07-2567] โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(บทเรียนเรื่องการแปรรูปสมุนไพร)โดยอาจารย์สุวรรณี ...  
[ 24-06-2567] โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (บทเรียนเรื่องหลักศาสนาในชีวิต) ...  
[ 21-06-2567] ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือห้ามทิ้งขยะในเขตพื้นที่สาธารณะ "ทิ้ง จับ ปรับ ...   doc120240621145232.pdf 
[ 14-06-2567] โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(บทเรียนเรื่องวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น)โดยปราชญ์ชุมชน ...  
[ 14-06-2567] โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (บทเรียนเรื่องวิชาการดูแลสุขภาพเบื้องต้น)โดยวิทยากรจากรพ.สต.สลักได ...  
[ 14-06-2567] มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ...   doc120240614101852.pdf 
[ 12-06-2567] เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
[ 12-06-2567] โครงการเสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ...  
 
[ 24-06-2567] ประกาศแผนการจัดชื้อจัดจ้าง   หมู่ 6 2 3 2 
[ 28-05-2567] ประกาศประกวดราคา หมู่ 5 ถึงหมู่ 9   หมู่ 5 ถึงหมู่ 9 
[ 21-05-2567] ประกาศประกวดราคาหมู่ที่ 1 สายทางหน้าโรงเรียนสลัก   หมู่ที่ 1 สายทางหน้าโรงเรียนสลัก 
[ 02-05-2567] ประกาศร่างรายละเอียดขอบเขตงานโครงการ ถนน หมู่ 5 ถึง หมู่ 14   doc120240502143425.pdf 
[ 21-03-2567] ประกาศประกวดราคาหมู่ 6   หมู่ 6 
[ 19-02-2567] ประกาศประกวดราคาจ้างหมู่ 16   หมู่ 16 ชอยตลาดบีมาร์เก็ต 
[ 14-02-2567] ประกาศประกวดราคา หมู่ 16   หมู่ 16 ซอยทรัพย์ธานี 
[ 08-09-2566] ประกาศประกวดราคา หมู่ 13 3 14   หมู่ 13 หมู่ 3 หมู่ 14 
[ 06-09-2566] ประกาศประกวดราคาจ้างหมู่ 10 16   หมู่ 10 หมู่ 16 
[ 16-08-2566] ประกาศประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2   ถนนคอนกรีตหมู่ 2 
 
[ 09-07-2567] ประกาศผลผู้ชนะ หมู่ 9ถึงหมุู่ 5หมู่ 14   9ถึง14 
[ 06-06-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ 1   หมู่ 1 
[ 10-04-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ 6   หมู่ 6 
[ 10-04-2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมู่ 6  
[ 08-03-2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมู่ 16   doc120240308123436.pdf doc220240308123436.pdf 
[ 25-07-2566] ประกาศผู้ชนะ หมู่ 14 หมู่ 16   หมู่ 14 หมู่ 16 
[ 02-05-2566] ประกาศผู้ชนะ   หมู่ 10 
[ 02-05-2566] ประกาศผู้ชนะ   หมู่ 16 
[ 02-05-2566] ประกาศผู้ชนะ   หมู่ 10 
[ 02-05-2566] ประกาศผู้ชนะ   หมู่ 3 
 
 
   
   
   
     
  แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 
การให้บริการ
  คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
  ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย no gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การสร้างวัฒนธรรม no gift policy
  รายงานผลตามนโยบาย no gift policy
  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
     
   
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
[20-02-2022]
 
การเลี้ยงโควากิว ม.3
การเลี้ยงโควากิว ม.3
   
   
     
     
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
แฟนเพจ อบต.สลักได
     
   
     
     
   
     
     
   
     
 
 
 
 
 
     
     
 
 
ที่อยู่ : อบต.สลักได หมู่ที่ 4 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร 0-4451-4701 E-mail : saraban_06320123@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MD digital solutions 09-0234-6527