ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าแรก >> ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
_______________________________________________________________________________________
   
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 1
 
   
เอกสารแนบ
ม1
ม1
โดย admin   ประจำวันที่   09-03-2566 Share

 

 
   
ดูผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
 
       
   
   
[ 19-07-2567] โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วิชาการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย) ...  
[ 12-07-2567]  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (บทเรียนเรื่องผู้สูงวัยเท่าทันสื่อ) ...  
[ 05-07-2567] โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(บทเรียนเรื่องการแปรรูปสมุนไพร)โดยอาจารย์สุวรรณี ...  
[ 24-06-2567] โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (บทเรียนเรื่องหลักศาสนาในชีวิต) ...  
[ 21-06-2567] ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือห้ามทิ้งขยะในเขตพื้นที่สาธารณะ "ทิ้ง จับ ปรับ ...   doc120240621145232.pdf 
[ 14-06-2567] โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(บทเรียนเรื่องวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น)โดยปราชญ์ชุมชน ...  
[ 14-06-2567] โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (บทเรียนเรื่องวิชาการดูแลสุขภาพเบื้องต้น)โดยวิทยากรจากรพ.สต.สลักได ...  
[ 14-06-2567] มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ...   doc120240614101852.pdf 
[ 12-06-2567] เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
[ 12-06-2567] โครงการเสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ...  
 
[ 24-06-2567] ประกาศแผนการจัดชื้อจัดจ้าง   หมู่ 6 2 3 2 
[ 28-05-2567] ประกาศประกวดราคา หมู่ 5 ถึงหมู่ 9   หมู่ 5 ถึงหมู่ 9 
[ 21-05-2567] ประกาศประกวดราคาหมู่ที่ 1 สายทางหน้าโรงเรียนสลัก   หมู่ที่ 1 สายทางหน้าโรงเรียนสลัก 
[ 02-05-2567] ประกาศร่างรายละเอียดขอบเขตงานโครงการ ถนน หมู่ 5 ถึง หมู่ 14   doc120240502143425.pdf 
[ 21-03-2567] ประกาศประกวดราคาหมู่ 6   หมู่ 6 
[ 19-02-2567] ประกาศประกวดราคาจ้างหมู่ 16   หมู่ 16 ชอยตลาดบีมาร์เก็ต 
[ 14-02-2567] ประกาศประกวดราคา หมู่ 16   หมู่ 16 ซอยทรัพย์ธานี 
[ 08-09-2566] ประกาศประกวดราคา หมู่ 13 3 14   หมู่ 13 หมู่ 3 หมู่ 14 
[ 06-09-2566] ประกาศประกวดราคาจ้างหมู่ 10 16   หมู่ 10 หมู่ 16 
[ 16-08-2566] ประกาศประกวดราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2   ถนนคอนกรีตหมู่ 2 
 
[ 09-07-2567] ประกาศผลผู้ชนะ หมู่ 9ถึงหมุู่ 5หมู่ 14   9ถึง14 
[ 06-06-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ 1   หมู่ 1 
[ 10-04-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ 6   หมู่ 6 
[ 10-04-2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมู่ 6  
[ 08-03-2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมู่ 16   doc120240308123436.pdf doc220240308123436.pdf 
[ 25-07-2566] ประกาศผู้ชนะ หมู่ 14 หมู่ 16   หมู่ 14 หมู่ 16 
[ 02-05-2566] ประกาศผู้ชนะ   หมู่ 10 
[ 02-05-2566] ประกาศผู้ชนะ   หมู่ 16 
[ 02-05-2566] ประกาศผู้ชนะ   หมู่ 10 
[ 02-05-2566] ประกาศผู้ชนะ   หมู่ 3 
 
 
   
   
   
     
  แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 
การให้บริการ
  คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
  ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย no gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การสร้างวัฒนธรรม no gift policy
  รายงานผลตามนโยบาย no gift policy
  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
     
   
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
[20-02-2022]
 
การเลี้ยงโควากิว ม.3
การเลี้ยงโควากิว ม.3
   
   
     
     
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
แฟนเพจ อบต.สลักได
     
   
     
     
   
     
     
   
     
 
 
 
 
 
     
     
 
 
ที่อยู่ : อบต.สลักได หมู่ที่ 4 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร 0-4451-4701 E-mail : saraban_06320123@dla.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MD digital solutions 09-0234-6527