ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง ส่วนราชการ
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 คู่มือปฏิบัติงาน
 แบบฟอร์ม
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
สำนักปลัด
______________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
ว่าง
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุรินทร์ อยู่ดีรัมย์
นายสุรินทร์ อยู่ดีรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเจนจิตร การะเวก
นางสาวเจนจิตร การะเวก
นักพัฒนาชุมชน
นายพิทยา มานุจำ
นายพิทยา มานุจำ
นักวิชาการเกษตร
สิบเอกภิญโญ ปรางค์ชัยกุล
สิบเอกภิญโญ ปรางค์ชัยกุล
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
ว่าง
นิติกร
นางสาวรติมา ศรีสุข
นางสาวรติมา ศรีสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
พันจ่าเอกอภิวัฒน์ โกรธกล้า
พันจ่าเอกอภิวัฒน์ โกรธกล้า
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวิทยา ก่อแก้ว
นายวิทยา ก่อแก้ว
เจ้าพนักงานสัตวบาล
พ.จ.อ.สมใจ สีสถาน
พ.จ.อ.สมใจ สีสถาน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางนันทนะ บุญสอน
นางนันทนะ บุญสอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าง
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจิราภรณ์ กองน้อย
นางสาวจิราภรณ์ กองน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางปรียาภัสสร์ ปรุงเกียรติ
นางปรียาภัสสร์ ปรุงเกียรติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายเนียม ธราจารวัฒน์
นายเนียม ธราจารวัฒน์
พนักงานจ้างทั่วไป(พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)
นางสาวสถาพร ใจใหญ่
นางสาวสถาพร ใจใหญ่
พนักงานจ้างทั่วไป(งานพัฒนาชุมชน)
นางสาวหัทยา โภคทรัพย์
นางสาวหัทยา โภคทรัพย์
พนักงานจ้างทั่วไป (งานทรัพยากรบุคคล)
นางสาววรรณสมร เลื่อนทอง
นางสาววรรณสมร เลื่อนทอง
พนักงานจ้างทั่วไป (งานสาธารณสุขฯ)
นางสาวอนงค์พร โภคทรัพย์
นางสาวอนงค์พร โภคทรัพย์
พนักงานจ้างทั่วไป (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
นางสาวจีระนันท์ เจริญสุข
นางสาวจีระนันท์ เจริญสุข
พนักงานจ้างทั่วไป (งานส่งเสริมการเกษตร)
นางดาวรี ส่งเสียงหล้า
นางดาวรี ส่งเสียงหล้า
พนักงานจ้างทั่วไป(นักการภารโรง)
นางสาวศริวิมล พวงลัดดา
นางสาวศริวิมล พวงลัดดา
พนักงานจ้างทั่วไป(งานธุรการ)
นายวิเชียร ผจงงาม
นายวิเชียร ผจงงาม
พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)
นายจักรพันธ์ ยิ่งชื่น
นายจักรพันธ์ ยิ่งชื่น
พนักงานจ้างทั่วไป (งานโรงฆ่าสัตว์)
นายนพอนันต์ ทางดี
นายนพอนันต์ ทางดี
พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)
 
 


 
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566
[31-03-2023]
เจ้าหน้าที่อบต.สลักได ร่วมกับอปพระและกู้ชีพสลักไดร่วมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ2566
เจ้าหน้าที่อบต.สลักได ร่วมกับอปพระและกู้ชีพสลักไดร่วมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ2566
[22-03-2023]
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอปพร./ฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอปพร./ฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
[21-03-2023]
 
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
[21-03-2023]
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[16-03-2023]
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566
[14-03-2023]
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
 
วัดสลักได
วัดสลักได
 
   
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
 
 
โทรศัพท์ 0-4451-4701

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.