ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง ส่วนราชการ
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 คู่มือปฏิบัติงาน
 แบบฟอร์ม
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
 1   บทบาทอำนาจหน้าที่ ของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด    
       -  บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด  บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด หน้า 16 บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด หน้า 17 บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด หน้า 18 บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด หน้า 19 บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด หน้า 20 บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด หน้า 21   02-05-2561  71
 2   คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน    
       -  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 13 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 14 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 15   02-05-2561  27
       -  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า7 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 8 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 9 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 10 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 11 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 12   02-05-2561  45
       -  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 1 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 2 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 3 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า4 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 5 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 6   02-05-2561  42
 3   สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2560    
       -  สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2560  สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2560 บันทึกข้อความรายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2560   22-05-2561  58
 4   แผนปฏิบ้ติการป้องกันการทุจริต    
       -  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   22-05-2561  65
 5   แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการับเรื่องราวร้องทุกข์    
       -  แผนผัง  แผนผัง   05-07-2561  31
 6   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี    
       -  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)   29-11-2561  23
 7   รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปี 2561    
       -  บันทึกข้อความ  บันทึกข้อความ   13-06-2562  16
 8   รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561    
       -  รายงาน  แบบรายงานผล   19-10-2561  8
 9   รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561    
       -  รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561  รายละเอียด   21-06-2562  6
 10   แผนป้องกันการทุจริต    
       -  แผนป้องกันการทุจริต  รายละเอียด   21-06-2562  22
 11   โครงการ รายการข้อบัญญัติ    
       -  รายการโครงการในข้อบัญญัติ  รายละเอียด   21-06-2562  8
 12   แนวปฏิบัติการการร้องเรียนทุจริต    
       -  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องทุจริต  รายละเอียด   21-06-2562  18
 13   รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)    
       -  รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ปี 2561 (เพิ่มเติม)  รายละเอียด   25-06-2562  17
 14   แผนการจัดการองค์ความรู้    
 15   รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปี 2562    
       -  รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปี 2562  doc120200820182240.pdf   14-10-2562  8
 16   รายงานฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี 2563    
       -  รายงานงบแสดงฐานการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563  เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2   28-03-2564  2
 17   สถิติการให้บริการ    
       -  สถิติการให้บริการ    30-03-2564  0
 18   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564    
       -  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564  ประกาศ ผด.2   30-03-2564  8
 19   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล    
       -  แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564  เอกสารแนบ   30-03-2564  5
 20   ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี    
       -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได    05-07-2564  0
 21   บัญชีเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
       -  บัญชีเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563  บัญชีเรื่องราวร้องทุกข์ บัญชีเรื่องราวร้องทุกข์   07-08-2564  6
 22   รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน    
       -  รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  ePlaneNACC63 ePlaneNACC64   09-08-2564  16
 23   บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร    
       -  ประเด็นข้อหารือ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540  เอกสารการประชุม ข้อมูลประกันสังคม เอกสารเกี่ยวกับที่ดิน หนังสือมอบอำนาจ บันทึกคำให้การ   10-05-2565  0
 24   บทความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540    
       -  บทความ  ทำไมสรรหาล่าช้า ขอประวัติการใช้โทรศัพท์ สัญญาจำนองที่ดิน แบบแปลนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สวัสดิการการรักษาพยาบาล   24-05-2565  0
 25   มาตรการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน    
       -  ีี่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไฟล์แนบ   09-06-2565  0
 26   บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564    
       -  บัญรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไฟล์แนบ   13-01-2565  2
 27   เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านสลักได หมู่ที่ 1 (แยกค    
       -  เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก  ไฟล์แนบ   14-06-2565  0
 28   ประกาศพระราชกฤษฏีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565    
       -  พระราชกฤษฏีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565  ประกาศ   09-08-2565  0
 29   การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมความรุ้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพ    
       -  กิจการปฏิรูปที่ 1  การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   10-08-2565  0
 30   บทความเผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540    
       -  เอกสารเผยแพร่ความรุ้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  เอกสารการทำประชาคม ความเห็นของพนักงานอัยการ ขอรายชื่อชาติพันธ์ ขอข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   20-09-2565  0
 31   แบบแสดงความคิดเห็น ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ และ กิจการท    
 หน้า 1 | 
 
 


 
 
อบต.สลักไดทำการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 เพื่อระบายน้ำป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่
อบต.สลักไดทำการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 เพื่อระบายน้ำป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่
[25-05-2023]
งานปภ.อบต.สลักได สนับสนุนน้ำอุปโภคแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนจากภัยแล้ง
งานปภ.อบต.สลักได สนับสนุนน้ำอุปโภคแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนจากภัยแล้ง
[23-05-2023]
อบต.สลักได นำโดยนายกอบต.ลงสำรวจพื้นที่ร้องเรียน ม.16 เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย
อบต.สลักได นำโดยนายกอบต.ลงสำรวจพื้นที่ร้องเรียน ม.16 เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย
[22-05-2023]
 
ติดตั้งป้ายเตือนสวมหมวกนิรภัย100%
ติดตั้งป้ายเตือนสวมหมวกนิรภัย100%
[01-05-2023]
งานปภ. ร่วมกับกองช่าง ออกสำรวจเรื่องร้องเรียนมีผู้นำซากไก่มาทิ้งในแหล่งน้ำ ม.11
งานปภ. ร่วมกับกองช่าง ออกสำรวจเรื่องร้องเรียนมีผู้นำซากไก่มาทิ้งในแหล่งน้ำ ม.11
[24-04-2023]
งานป้องกันฯอบต.สลักไดร่วมกับงานป้องกันฯอบต.บุฤาษีออกระงับเหตุไฟลามทุ่ง ณ พื้นที่ ต.บุฤาษี
งานป้องกันฯอบต.สลักไดร่วมกับงานป้องกันฯอบต.บุฤาษีออกระงับเหตุไฟลามทุ่ง ณ พื้นที่ ต.บุฤาษี
[24-04-2023]
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
 
วัดสลักได
วัดสลักได
 
   
การเลี้ยงโควากิว ม.3
การเลี้ยงโควากิว ม.3
 
 
โทรศัพท์ 0-4451-4701

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.