ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
 1   จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำปี 2560    
       -  นายก ปลัด รองนายก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผู้นำชุมชน บุคลากร อสมร่วมอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2565  doc120220818091413.jpg doc220220818091413.pdf   18-08-2565  0
       -  ท่านปลัด และนายช่างโยธาได้ลงพื้ที่ดูถนน หมู่ที่ ๘ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป  doc120220817084301.jpg doc220220817084301.pdf   17-08-2565  0
       -  นายกกับปลัด รองนายก บุคลากรเจ้าหน้าที่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคที่จำเป็น สำหรับผู้กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  doc120220817072105.jpg doc220220817072105.pdf   17-08-2565  0
       -  นายก ปลัด ประธานสภา บุคลากร เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได ร่วมกันปลูกต้นไม้วันแม่แห่งชาติ  doc120220816072946.jpg doc220220816072946.pdf   16-08-2565  0
       -  นายก ปลัด ผู้บริหาร ประธานสภาร่วมประชุมสภา สมัยสามัญครั้งที่2/2565  doc120220816072807.jpg doc220220816072807.pdf   16-08-2565  0
       -  ท่านนายกกับท่านปลัด นักวิชาการศึกษา ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  doc120220811050545.jpg doc220220811050545.pdf   11-08-2565  0
       -  นายกกับปลัด ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม  doc120220810020857.jpg doc220220810020857.pdf   10-08-2565  0
       -  นายกกับปลัด รองผู้บริหาร ประธานสภาสมาชิกอบตสลักได ร่วมประชุมสภา สมัยที่3ภาภา  doc120220805074854.jpg doc220220805074854.pdf   05-08-2565  0
       -  นายกกับปลัด ผู้นำชุมชนและบุคลากรประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกร่างข้อบัญญัติเรื่องควบคุมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  doc120220804054131.jpg doc220220804054131.pdf   04-08-2565  0
       -  นายกกับปลัด บุคลากรร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  doc120220803063940.jpg doc220220803063940.pdf   03-08-2565  0
       -  นายกกับปลัดและบุคลากรองคืการบริหารส่วนตำบลสลักไดร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม  doc120220803063748.jpg doc220220803063748.pdf   03-08-2565  0
       -  นายกกับปลัด พัฒนากร นักเกษตรตำบลสลักได ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน  doc120220727050811.jpg doc220220727050811.pdf   27-07-2565  0
       -  นายกกับปลัดผู้นำชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลสลักไดร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่างแผนพัฒนาสุขภาพตำบล 2566  doc120220725050713.jpg doc220220725050713.pdf   25-07-2565  0
       -  นายกกับปลัด ประธานสภาและประชาชนร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น  doc120220722033156.jpg doc220220722033156.pdf   22-07-2565  0
       -  ท่านนายก ปลัด รองนายก มอบปลาต้นไม้ ให้แก่กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านเสม็ดน้อย  doc120220706080003.jpg doc220220706080003.pdf   06-07-2565  0
       -  รองนายกลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  doc120220705091313.jpg doc220220705091313.pdf   05-07-2565  0
       -  นายกกับปลัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  doc120220629090639.jpg doc220220629090639.pdf   29-06-2565  0
       -  คณะเหล่ากาชาดสุรินทร์กับนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได มอบเงินและสิ่งของแก่พระภิกษุวัชรินทร์ แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ณ วัดโพธิ์ราษฎร์สามัคคี  doc120220629081254.jpg doc220220629081254.pdf   29-06-2565  0
       -  ปลัดกับรองนายกออกสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลสภาพความเป็นอยู่อาศัยเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อขอรถโยกสำหรับคนพิการ บ้านปวงตึก  doc120220629080752.jpg doc220220629080752.pdf   29-06-2565  0
       -  ปลัดกับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลักไดมอบเงินแก่นางสงบ แสนกล้าบ้านปวงตึก  doc120220620100110.jpg doc220220620100110.pdf   20-06-2565  0
       -  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสลักไดและบุคลากรเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกันแสง  doc120220620091912.jpg doc220220620091912.pdf   20-06-2565  0
       -  นายก ปลัด รองนายกบุคลากรอบตสลักไดจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเสม็ดน้อย  doc120220616042004.jpg doc220220616042004.pdf   16-06-2565  0
       -  นายก ปลัด ผู้บริหาร ประธานสภาร่วมประชุมสภา สมัยสามัญครั้งที่2/2565  doc120220614045603.pdf doc220220614045603.jpg   14-06-2565  0
       -  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารสน่วนตำบลสลักไดมอบถุงยังชีพแก่ผู้กักกันโควิด  doc120220613082618.jpg doc220220613082618.pdf   13-06-2565  0
       -  นายกกับรองนายกได้ให้การต้อนรับประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย  doc120220610220052.pdf doc220220610220052.jpg   10-06-2565  0
       -  นายกกับรองนายก รองปลัดประชุมกับปศุสัตว์เพื่อประเมินโรงฆ่าสัตว์  doc120220610070030.jpg doc220220610070030.pdf   10-06-2565  0
       -  ประชุมสภาวิสามัญครั้งที่1/2565  doc120220609014854.pdf doc220220609014854.jpg   09-06-2565  0
       -  นายกกับท่านปลัดได้นำรถบรรทุกน้ำกับรถบรรทุกลงลอกสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำในเคหะสุรินทร์  doc120220608080354.jpg doc220220608080354.pdf   08-06-2565  0
       -  นายกกับนางสลักจิตสกุลรักษ์ ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดสุรินทร์  doc120220606083351.jpg doc220220606083351.pdf   06-06-2565  0
       -  นายกับรองนายกต้อนรับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจากศรีสะเกษ  doc120220530042930.jpg doc220220530042930.pdf   30-05-2565  0
       -  นายกกับท่านรองนายกลงพื้นที่สำรวจครอบครัวยากจน  doc120220530042747.jpeg doc220220530042747.pdf   30-05-2565  0
       -  นายกกับปลัดร่วมประชุมเรื่องร้องทุกข์จากกิจการโรงสีข้าวและเลี้ยงสุกร  doc120220526091759.pdf doc220220526091759.jpg   26-05-2565  0
       -  นายกกับปลัดร่วมประชุมรับฟังปัญหาที่การเคหะ  doc120220525075140.jpg doc220220525075140.pdf   25-05-2565  0
       -  นายกกับปลัดลงพื้นที่สำรวจโครงการปรับสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุและคนพิการ  doc120220524075159.jpg doc220220524075159.pdf   24-05-2565  0
       -  นายกกับปลัดร่วมประชุมเรื่องประปา  doc120220523073448.jpg doc220220523073448.pdf   23-05-2565  0
       -  นายกกับปลัดร่วมต้อนรับนายอำเภอพระราชทานเพลิงศพพระครุสุนทรปัญญาวัฒน์  doc120220523073111.jpg doc220220523073111.pdf   23-05-2565  0
       -  ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม2565  doc120220520093731.pdf   20-05-2565  0
       -  ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ2565  doc120220518072708.pdf   18-05-2565  0
       -  นายอำเภอลงเยี่ยมหมู่บ้านเสม็ดน้อย ณ สวนคุณพวงทอง ชินนาค  doc120220510043722. doc220220518073444.pdf   10-05-2565  0
       -  นายกกับปลัดร่วมต้อนรับผบมทบ.25ด่านแยกเทพธานี  doc120220518073232. doc220220426094000.1 doc320220426094000.1   22-04-2565  0
       -  นายกกับปลัดร่วมต้อนรับผบมทบ.25ด่านแยกเทพธานี  doc120220418025406.jpeg   18-04-2565  0
       -  ร่วมงานวันสงกรานต์  doc120220412091324.jpg doc220220412091324.pdf   12-04-2565  0
       -  นายกร่วมงานวันสงกรานที่สสค.สร  doc120220412091144.jpg doc220220412091144.pdf   12-04-2565  0
       -  ประชุมประจำเดือนเมษายน2565  doc120220408092649.pdf   08-04-2565  0
       -  ช่วยกันพัฒนาอาคารป้องกัน  doc120220405021312.jpg doc220220405021312.pdf   05-04-2565  0
       -  ออกพื้นที่สำรวจตรวจสอบพื้นที่บ้านโคกเพชร  doc120220328092938.pdf   28-03-2565  0
       -  ออกพื้นที่สำรวจตรวจสอบพื้นที่บ้านโคกเพชร  doc120220328092708.jpg   28-03-2565  0
       -  โครงการนายอำเภอเมืองสุรินทร์สัญจร  doc120220325035746.jpg doc220220325035746.pdf   25-03-2565  0
       -  พัฒนาทำความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  doc120220324023653.jpeg   24-03-2565  0
       -  ลงสำรวจข้อมูลคนพิการและผู้สูงอายุ  doc120220321065419.jpg   21-03-2565  0
       -  ประจำเดือนธันวาคม 2560  ธันวาคม   03-04-2561  17
       -  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  พฤศจิกายน   03-04-2561  11
       -  ประจำเดือนตุลาคม 2560  ตุลาคม   03-04-2561  19
       -  ประจำเดือนพฤษภาคม 2560  พฤษภาคม   03-08-2560  32
       -  ประจำเดือนเมษายน 2560  เมษายน    03-08-2560  42
 2   จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำปี 2561    
       -  ประจำเดือนสิงหาคม  สิงหาคม   29-11-2561  5
       -  ประจำเดือนกรกฏาคม  กรกฏาคม   29-11-2561  6
       -  ประจำเดือนพฦษภาคม  พฤษภาคม   29-11-2561  5
       -  ประจำเดือนเมษายน  เมษายน   29-11-2561  6
       -  ประจำเดือนมีนาคม  มีนาคม   29-11-2561  7
       -  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  กุมภาพันธ์   03-04-2561  11
       -  ประจำเดือนมกราคม 2561  มกราคม   03-04-2561  20
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
[13-04-2022]
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย
[25-03-2022]
โครงการ
โครงการ "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
[27-05-2021]
 
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน
[25-12-2020]
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง
[08-12-2020]
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาพื้นฐานสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาพื้นฐานสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564
[04-12-2020]
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
 
วัดสลักได
วัดสลักได
 
   
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
 
 
โทรศัพท์ 0-4451-4701

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.