ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง ส่วนราชการ
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 คู่มือปฏิบัติงาน
 แบบฟอร์ม
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
จดหมายข่าว
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
 1   จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำปี 2560    
       -  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  doc120230602155229.jpg doc220230602155229.pdf   02-06-2566  0
       -  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ ๒+ พฤษภาคม ๒๕๖๖  doc120230529111951.jpg doc220230529111951.pdf   29-05-2566  0
       -  โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจำปี2566  doc120230528113654.jpg doc220230528113654.pdf   28-05-2566  0
       -  นายอำเภอออกพื้นที่    25-05-2566  0
       -  ออกพื้นที่รณรงค์ส่งเสริมและให้ความรู้การคัดแยกขยะหมู่บ้านสลักได  doc120230524160457.สลักไดส่งกลุ่ม doc220230524160457.สลักไดล่าสุด   24-05-2566  0
       -  ออกพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงหมู่ที่ ๒ ๓ และหมู่ที่ ๑๕  doc120230524155833.jpg doc220230524155833.pdf   24-05-2566  0
       -  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านตระแบก  doc120230523164540.jpg doc220230523164540.pdf   23-05-2566  0
       -  ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงหมู่ที่9และหมู่ที่14  doc120230523141106.jpg doc220230523141106.สลักไดพีดีเอฟ   23-05-2566  0
       -  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ครัวเรือนหมู่ที่ ๕ ตำบลสลักได จ.สุรินทร์  doc120230522143927.5 ส่งกลุ่ม doc220230522143927.pdf   22-05-2566  0
       -  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖  doc120230522143621.jpg doc220230522143621.pdf   22-05-2566  0
       -  ประชุมประจำเดืิอนพฤษภาคม 2566  doc120230518145132.jpg doc220230518145132.pdf   18-05-2566  0
       -  รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  doc120230516114132.jpg doc220230516114132.pdf   16-05-2566  0
       -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลสลักได  doc120230516100838.jpg doc220230516100838.pdf   16-05-2566  0
       -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือวาตภัยหมู่ที่๑๑  doc120230515111512.jpg doc220230515111512.pdf   15-05-2566  0
       -  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖  doc120230515093135.jpg doc220230515093135.pdf   15-05-2566  0
       -  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านสลักได  doc120230512145022.สลักไดส่งกลุ่ม doc220230512145022.สลักได พีดีเอฟ   12-05-2566  0
       -  ประชุมสภาอบต.สลักได สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566  doc120230511103601.jpg doc220230511103601.pdf   11-05-2566  0
       -  ประชุมสภาอบต.สลักได สมัยวิสามั    11-05-2566  0
       -  ตรวจโรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีนีม่า สาขาโรบินสันสุรินทร์  doc120230503152122.jpg doc220230503152122.pdf   03-05-2566  0
       -  เจ้าพนักงานสัตวบาลทำหมันสุนัขเพศเมีย  doc120230503151418.jpg doc220230503151418.pdf   03-05-2566  0
       -  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี  doc120230502141225.jpg doc220230502141225.pdf   02-05-2566  0
       -  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖  doc120230501095432.jpg doc220230501095432.pdf   01-05-2566  0
       -  โครงการคลองสวยน้ำใส ณ บริเวณห้วยทับพล  doc120230427145518.1ส่งกลุ่ม doc220230427145518.1 พีดีเอฟ   27-04-2566  0
       -  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566  doc120230424103354.jpg doc220230424103354.pdf   24-04-2566  0
       -  พิธีมอบวุฒิบัตรและแสดงนิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัยศพด.วัดชัยประโคม  doc120230411134638.วัดชัยประโคมส่งกลุ่ม doc220230411134638.วัดชัยประโคมส่งกลุ่ม   11-04-2566  0
       -  ประชุมคณะกรรมการพัมนาท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  doc120230411134540.pdf doc220230411134540.jpg   11-04-2566  0
       -  พิธีมอบวุฒิบัตรและแสดงนิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัยศพด.บ้านตระแบก  doc120230410131458.ตระแบก doc220230410131458.ตระแบกพีดีเอฟ   10-04-2566  0
       -  โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ 2566  doc120230405160034.jpg doc220230405160034.pdf   05-04-2566  1
       -  เข้าแถวเคารพธงชาติประจำวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566  doc120230403102310.jpg doc220230403102310.pdf   03-04-2566  1
       -  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสลักไดเกมส์ ประจำปี 2566  doc120230331134528.jpg doc220230331134528.pdf   31-03-2566  0
       -  โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอปพร./ฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ2566  doc120230322152959.jpg doc220230322152959.pdf   22-03-2566  0
       -  ประชุมการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน  doc120230320162827.pdf doc220230320162827.jpg   20-03-2566  0
       -  ลงพื้นที่สำรวจปัญหาขยะและปริมาณขยะในหมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ สุรินทร์  doc120230316144406.สลักไดส่งกลุ่มคะ doc220230316144406.pdf   16-03-2566  0
       -  อบรมโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  doc120230316144046.jpg doc220230316144046.pdf   16-03-2566  0
       -  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566  doc120230315132118.jpg doc220230315132118.pdf   15-03-2566  0
       -  ประชุมติดตามการดำเนินงานแผนกลยุทธ์เพื่อการยกระดับผลการประเมิน ita  doc120230314152518.jpg doc220230314152518.pdf   14-03-2566  0
       -  ลงพื้นที่ศึกษาดูงานระบบจัดการขยะมูลฝอย ณ เทศบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  doc120230309093946.jpg doc220230309093946.pdf   09-03-2566  0
       -  ท่านนายกร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  doc120230308163514.พิทยาคมส่งกลุ่ม doc220230308163514.พิทยาคม   08-03-2566  0
       -  ประชุมประชาคมท้องถิ่น  doc120230227160158.jpg doc220230227160158.pdf   27-02-2566  0
       -  เข้าแถวเคารพธงชาติวันจันทร์ที่ 27กุมภาพันธ์ 2566  doc120230227110252.jpg doc220230227110252.pdf   27-02-2566  0
       -  งานป้องกันฯ อบต.สลักไดได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้  doc120230224105754.jpg doc220230224105754.pdf   24-02-2566  0
       -  โครงการขุดลอกคลองรอบศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุรินทร์  doc120230224105513.jpg doc220230224105513.pdf   24-02-2566  0
       -  ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  doc120230221165051.jpg doc220230221165051.pdf   21-02-2566  1
       -  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลสลักได  doc120230217133048.jpg doc220230217133048.pdf   17-02-2566  0
       -  ประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลสลักได ครังที่ 2/2566  doc120230216161741.jpg doc220230216161741.pdf   16-02-2566  0
       -  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2566  doc120230215141350.jpg doc220230215141350.pdf   15-02-2566  0
       -  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  doc120230213094316.jpg doc220230213094316.pdf   13-02-2566  1
       -  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสลักไดร่วมเคลียร์เส้นทางเพื่อความปลอดภัย  doc120230209152854.jpg doc220230209152854.pdf   09-02-2566  2
       -  ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือผู้ยากไร้หมู่ที่12และ13  doc120230209104442.pdf doc220230209104442.jpg   09-02-2566  0
       -  ลงพื้นที่ช่วยเหลือนางสงบ แสนกล้า บ้านปวงตึก  doc120230208135756.11 พีดีเอฟ doc220230208135756.11ส่งกลุ่ม   08-02-2566  0
       -  โครงการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจร2566  doc120230207132317.jpg doc220230207132317.pdf   07-02-2566  0
       -  กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันจันทร์ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  doc120230206160455.pdf doc220230206160455.jpg   06-02-2566  0
       -  โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน  doc120230202145136.jpg doc220230202145136.pdf   02-02-2566  6
       -  โครงการอบรมสร้างความเข้าใจในการกำจัดขยะที่ถูกต้อง  doc120230131142518.jpg doc220230131142518.pdf   31-01-2566  1
       -  สำนักงาน ปปช. ลงพื้นที่กำกับติดตามการประเมิน ITA  doc120230130163110.jpg doc220230130163110.pdf   30-01-2566  0
       -  คณะกรรมการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์  doc120230130141627.jpg doc220230130141627.pdf   30-01-2566  0
       -  กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงวันจันทร์ที่๓๐ มกราคม ๒๕๖๖  doc120230130130151.jpg doc220230130130151.pdf   30-01-2566  0
       -  ลงพื้นที่รณรงค์จัดทำขยะเปียกอบต.สลักได  doc120230127143030.jpg doc220230127143030.pdf   27-01-2566  1
       -  ลงพื้นที่ช่วยเหลือนายกิติกาน สิทธิสุข บ้านเอื้ออาทร หมู่ 16  doc120230126112418.pdf doc220230126112418.jpg   26-01-2566  1
       -  ลงพื้นที่เก็บขยะหมู่บ้านเทพธานี ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  doc120230125142928.jpg doc220230125142928.pdf   25-01-2566  0
       -  ประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิจารณากลั่นกรองและพัฒนาศักยภาพ  doc120230124154600.jpg doc220230124154600.pdf   24-01-2566  0
       -  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๓ รูป  doc120230123145318.pdf doc220230123145318.jpg   23-01-2566  0
       -  ลงพื้นที่ขยะเปียกลดโลกร้อนตำบลสลักได  doc120230119141134.jpg doc220230119141134.pdf   19-01-2566  1
       -  ประชุมประจำเดือนมกราคม2566  doc120230118115738.jpg doc220230118115738.pdf   18-01-2566  0
       -  ตรวจสารเสพติดอบต.สลักได  doc120230118105748.jpg doc220230118105748.pdf   18-01-2566  0
       -  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อบต.สลักได  doc120230114133927.jpg doc220230114133927.pdf   14-01-2566  0
       -  สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งแต้ เข้าศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนสุรินทร์โกเบครบวงจรตำบลสลักได  doc120230113160940.jpg doc220230113160940.pdf   13-01-2566  0
       -  ประชุมเรื่องการจัดเก็บขยะหมู่บ้านเทพธานีกับหมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ ณ อบตนอกเมือง  doc120230110153457.jpg doc220230110153457.pdf   10-01-2566  0
       -  เข้าแถวเคารพธงชาติวันจันทร์ที่9เดือนมกราคม2566  doc120230109101027.jpg doc220230109101027.pdf   09-01-2566  0
       -  โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ โคกหนองนานางสำรอง เฉลียวดีทั่ว  doc120230106160015.jpg doc220230106160015.pdf   06-01-2566  0
       -  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง  doc120221227154947.jpg doc220221227154947.pdf   27-12-2565  1
       -  กิจกรรมอบรมให้ความรู้และการทำแปลงสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์  doc120221222172554.jpg doc220221222172554.pdf มอบบ้านผู้ยากไร้บ้านบุตาดี ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ doc420221222172554.pdf ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนบ้านโคกเพชร doc620221222172554.pdf   22-12-2565  4
       -  กิจกรรม kick Off รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน ณ บ้านเสม็ดใหญ่  doc120221221153330.jpg doc220221221153330.pdf   21-12-2565  0
       -  ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการติดตั้งโรงเผาขยะชั่วคราวในบริเวณอาคารพักขยะ  doc120221220121234.jpg doc220221220121234.pdf   20-12-2565  1
       -  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕  doc120221219162020.jpg doc220221219162020.pdf   19-12-2565  0
       -  ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  doc120221214143233.jpg doc220221214143233.pdf   14-12-2565  0
       -  ลงพื้นที่สำรวจครอบครัวบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 8 ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  doc120221207153044.jpg doc220221207153044.pdf   07-12-2565  0
       -  โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน  doc120221130134723.jpg doc220221130134723.pdf   30-11-2565  0
       -  ประชุมประชาคมท้องถิ่น วันอังคารที่29 พฤศจิกายน 2565  doc120221130112604.jpg doc220221130112604.pdf   30-11-2565  1
       -  ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน2565  doc120221128150555.jpg doc220221128150555.pdf   28-11-2565  0
       -  ประชุมคระกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  doc120221125144420.jpg doc220221125144420.pdf   25-11-2565  0
       -  ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี2565 ณโรบินสันสุรินทร์  doc120221123164744.jpg doc220221123164744.pdf   23-11-2565  0
       -  ประชุมโครงการเศรษฐกิจชุมชน วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565  doc120221122145525.pdf doc220221122145525.jpg   22-11-2565  2
       -  กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันจันทร์ 21 พฤศจิกายน 2565  doc120221121101150.jpg doc220221121101150.pdf   21-11-2565  0
       -  ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ยากไร้และผู้พิการ  doc120221117164859.jpg doc220221117164859.pdf   17-11-2565  1
       -  กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันจันทร์ 14 พฤศจิกายน 2565  doc120221114100229.jpg doc220221114100229.pdf   14-11-2565  1
       -  กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง  doc120221107101304.jpg doc220221107101304.pdf   07-11-2565  0
       -  ลงพื้นที่สำรวจและให้การช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ  doc120221104141250.jpg doc220221104141250.pdf   04-11-2565  0
       -  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  doc120221103160409.jpg doc220221103160409.pdf   03-11-2565  0
       -  กิจกรรมทำความสะอาดทุกวันพุธ สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน  doc120221102062945.jpg doc220221102062945.pdf   02-11-2565  0
       -  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2566  doc120221028091312.jpg doc220221028091312.pdf   28-10-2565  0
       -  ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2565  doc120221028090649.jpg doc220221028090649.pdf   28-10-2565  0
       -  วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565  doc120221021060659.jpg doc220221021060659.pdf   21-10-2565  0
       -  ประชุมยกร่างข้อบัญญัติเรื่องกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพและควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  doc120221020091146.jpg doc220221020091146.pdf   20-10-2565  0
       -  ลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ไข ปัญหาท่อระบายน้ำหมู่ที่16  doc120221019095711.16 ส่งกลุ่ม doc220221019095711.16 ส่งกลุ่ม   19-10-2565  1
       -  ข่าวประชาสัมพันธ์ 71 / 2565 กิจกรรมทำความสะอาดทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน  doc120221019043603.jpg doc220221019043603.pdf   19-10-2565  0
       -  ร่วมต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง  doc120221018014341.jpg doc220221018014341.pdf   18-10-2565  1
       -  เข้าแถวหน้าเสาธง วันจันทร์ 17 ตุลาคม 2565  doc120221018014038.jpg doc220221018014038.pdf   18-10-2565  0
       -  ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม  doc120221007043425.jpg doc220221007043425.pdf   07-10-2565  0
       -  กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง วันจันทร์ 3 ตุลาคม 2565  doc120221003041447.jpg doc220221003041447.pdf   03-10-2565  0
       -  ท่านนายก คณะทีมงานรองผู้บริหาร ผู้นำชุมชน บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายกับสุขภาพ  doc120220928093318.jpg doc220220928093318.pdf   28-09-2565  0
       -  ท่านนายกพร้อมคณะ ปลัดพร้อมเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้นำชุมชนลงพื้นที่นำเครื่องจักรเข้าทำการขุดลอกเพื่อเร่งระบายน้ำ  doc120220927075443.jpg doc220220927075443.pdf   27-09-2565  0
       -  ท่านนายกเป็นประธานจัดงานโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บ้านเสม็ดน้อย  doc120220923082109.jpg doc220220923082109.pdf   23-09-2565  0
       -  ท่านนายกเป็นประธานจัดงานโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บ้านเสม็ดน้อย  doc120220923081940.jpg doc220220923081940.pdf   23-09-2565  0
       -  ท่านนายกเป็นประธานจัดงานโครงการฝึกอบรมการทำน้ำเอนไซม์สมุนไพร เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งให้กับร่างกาย โดยมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและบุคลากรเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เด็กเยาวชนจากโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมเข้าร่วมโครงการ  doc120220921011418.jpg doc220220921011418.pdf   21-09-2565  0
       -  ท่านนายกเป็นประธานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์งบประมาณ 2565 ท่านปลัด ประธานสภา ผู้นำชุมชน บุคลากรเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  doc120220919082343.jpg doc220220919082343.pdf   19-09-2565  0
       -  ท่านนายกเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท่านปลัด ประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชญา ศรีธรรม อาจารย์วสา วงศ์สุขแสวง เป็นวิทยากรในครั้งนี้  doc120220915093148.jpg doc220220915093148.pdf   15-09-2565  0
       -  ท่านนายก ปลัด รองผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากร ประชุมประจำเดือนกันยายน เพื่อรับนโยบายผู้บริหาร แล้วนำไปปฏิบัติพัฒนาให้องค์กรดีขึ้น  doc120220915092821.jpg doc220220915092821.pdf   15-09-2565  0
       -  ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน บุคลากรเจ้าหน้าที่ ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  doc120220915092403.pdf doc220220915092403.pptx   15-09-2565  0
       -  ท่านนายก ท่านปลัด เป็นประธาน ประธานสภา ผู้นำชุมชน บุคลากรร่วมโครงการบทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางธิดา จันทินมาธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอโคเป็นวิทยากรในครั้งนี้  doc120220915092153.jpg doc220220915092153.pdf   15-09-2565  0
       -  นายก ปลัด รองผู้บริหาร หัวหน้าส่วนส่วนราชการ ผู้นำชุมชนเทพธานีร่วมประชุมหารือและตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาแนวทางแก้ไขเรื่องขยะหมู่บ้านเทพธานี  doc120220829085555.jpg doc220220829085555.pdf   29-08-2565  0
       -  ท่านนายก ท่านปลัด รองผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและบุคลากร โดยมีนายภัทรชัย มุ่งเจริญพร กล่าวเปิดงานกีฬาสลักไดเกมส์ 2565ลากรเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  doc120220824043535.jpg doc220220824043535.pdf   24-08-2565  0
       -  นายก ปลัด รองนายก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผู้นำชุมชน บุคลากร อสมร่วมอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2565  doc120220818091413.jpg doc220220818091413.pdf   18-08-2565  0
       -  ท่านปลัด และนายช่างโยธาได้ลงพื้ที่ดูถนน หมู่ที่ ๘ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป  doc120220817084301.jpg doc220220817084301.pdf   17-08-2565  0
       -  นายกกับปลัด รองนายก บุคลากรเจ้าหน้าที่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคที่จำเป็น สำหรับผู้กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  doc120220817072105.jpg doc220220817072105.pdf   17-08-2565  0
       -  นายก ปลัด ประธานสภา บุคลากร เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได ร่วมกันปลูกต้นไม้วันแม่แห่งชาติ  doc120220816072946.jpg doc220220816072946.pdf   16-08-2565  0
       -  นายก ปลัด ผู้บริหาร ประธานสภาร่วมประชุมสภา สมัยสามัญครั้งที่2/2565  doc120220816072807.jpg doc220220816072807.pdf   16-08-2565  0
       -  ท่านนายกกับท่านปลัด นักวิชาการศึกษา ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  doc120220811050545.jpg doc220220811050545.pdf   11-08-2565  0
       -  นายกกับปลัด ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม  doc120220810020857.jpg doc220220810020857.pdf   10-08-2565  0
       -  นายกกับปลัด รองผู้บริหาร ประธานสภาสมาชิกอบตสลักได ร่วมประชุมสภา สมัยที่3ภาภา  doc120220805074854.jpg doc220220805074854.pdf   05-08-2565  0
       -  นายกกับปลัด ผู้นำชุมชนและบุคลากรประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกร่างข้อบัญญัติเรื่องควบคุมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  doc120220804054131.jpg doc220220804054131.pdf   04-08-2565  0
       -  นายกกับปลัด บุคลากรร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  doc120220803063940.jpg doc220220803063940.pdf   03-08-2565  2
       -  นายกกับปลัดและบุคลากรองคืการบริหารส่วนตำบลสลักไดร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม  doc120220803063748.jpg doc220220803063748.pdf   03-08-2565  0
       -  นายกกับปลัด พัฒนากร นักเกษตรตำบลสลักได ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน  doc120220727050811.jpg doc220220727050811.pdf   27-07-2565  0
       -  นายกกับปลัดผู้นำชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลสลักไดร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่างแผนพัฒนาสุขภาพตำบล 2566  doc120220725050713.jpg doc220220725050713.pdf   25-07-2565  0
       -  นายกกับปลัด ประธานสภาและประชาชนร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น  doc120220722033156.jpg doc220220722033156.pdf   22-07-2565  0
       -  ท่านนายก ปลัด รองนายก มอบปลาต้นไม้ ให้แก่กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านเสม็ดน้อย  doc120220706080003.jpg doc220220706080003.pdf   06-07-2565  0
       -  รองนายกลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  doc120220705091313.jpg doc220220705091313.pdf   05-07-2565  0
       -  นายกกับปลัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  doc120220629090639.jpg doc220220629090639.pdf   29-06-2565  0
       -  คณะเหล่ากาชาดสุรินทร์กับนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได มอบเงินและสิ่งของแก่พระภิกษุวัชรินทร์ แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ณ วัดโพธิ์ราษฎร์สามัคคี  doc120220629081254.jpg doc220220629081254.pdf   29-06-2565  0
       -  ปลัดกับรองนายกออกสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลสภาพความเป็นอยู่อาศัยเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อขอรถโยกสำหรับคนพิการ บ้านปวงตึก  doc120220629080752.jpg doc220220629080752.pdf   29-06-2565  0
       -  ปลัดกับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลักไดมอบเงินแก่นางสงบ แสนกล้าบ้านปวงตึก  doc120220620100110.jpg doc220220620100110.pdf   20-06-2565  0
       -  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสลักไดและบุคลากรเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกันแสง  doc120220620091912.jpg doc220220620091912.pdf   20-06-2565  0
       -  นายก ปลัด รองนายกบุคลากรอบตสลักไดจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเสม็ดน้อย  doc120220616042004.jpg doc220220616042004.pdf   16-06-2565  0
       -  นายก ปลัด ผู้บริหาร ประธานสภาร่วมประชุมสภา สมัยสามัญครั้งที่2/2565  doc120220614045603.pdf doc220220614045603.jpg   14-06-2565  0
       -  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารสน่วนตำบลสลักไดมอบถุงยังชีพแก่ผู้กักกันโควิด  doc120220613082618.jpg doc220220613082618.pdf   13-06-2565  0
       -  นายกกับรองนายกได้ให้การต้อนรับประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย  doc120220610220052.pdf doc220220610220052.jpg   10-06-2565  0
       -  นายกกับรองนายก รองปลัดประชุมกับปศุสัตว์เพื่อประเมินโรงฆ่าสัตว์  doc120220610070030.jpg doc220220610070030.pdf   10-06-2565  0
       -  ประชุมสภาวิสามัญครั้งที่1/2565  doc120220609014854.pdf doc220220609014854.jpg   09-06-2565  0
       -  นายกกับท่านปลัดได้นำรถบรรทุกน้ำกับรถบรรทุกลงลอกสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำในเคหะสุรินทร์  doc120220608080354.jpg doc220220608080354.pdf   08-06-2565  0
       -  นายกกับนางสลักจิตสกุลรักษ์ ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดสุรินทร์  doc120220606083351.jpg doc220220606083351.pdf   06-06-2565  0
       -  นายกับรองนายกต้อนรับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจากศรีสะเกษ  doc120220530042930.jpg doc220220530042930.pdf   30-05-2565  0
       -  นายกกับท่านรองนายกลงพื้นที่สำรวจครอบครัวยากจน  doc120220530042747.jpeg doc220220530042747.pdf   30-05-2565  0
       -  นายกกับปลัดร่วมประชุมเรื่องร้องทุกข์จากกิจการโรงสีข้าวและเลี้ยงสุกร  doc120220526091759.pdf doc220220526091759.jpg   26-05-2565  0
       -  นายกกับปลัดร่วมประชุมรับฟังปัญหาที่การเคหะ  doc120220525075140.jpg doc220220525075140.pdf   25-05-2565  0
       -  นายกกับปลัดลงพื้นที่สำรวจโครงการปรับสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุและคนพิการ  doc120220524075159.jpg doc220220524075159.pdf   24-05-2565  0
       -  นายกกับปลัดร่วมประชุมเรื่องประปา  doc120220523073448.jpg doc220220523073448.pdf   23-05-2565  0
       -  นายกกับปลัดร่วมต้อนรับนายอำเภอพระราชทานเพลิงศพพระครุสุนทรปัญญาวัฒน์  doc120220523073111.jpg doc220220523073111.pdf   23-05-2565  0
       -  ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม2565  doc120220520093731.pdf   20-05-2565  0
       -  ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ2565  doc120220518072708.pdf   18-05-2565  0
       -  นายอำเภอลงเยี่ยมหมู่บ้านเสม็ดน้อย ณ สวนคุณพวงทอง ชินนาค  doc120220510043722. doc220220518073444.pdf   10-05-2565  0
       -  นายกกับปลัดร่วมต้อนรับผบมทบ.25ด่านแยกเทพธานี  doc120220518073232. doc220220426094000.1 doc320220426094000.1   22-04-2565  0
       -  นายกกับปลัดร่วมต้อนรับผบมทบ.25ด่านแยกเทพธานี  doc120220418025406.jpeg   18-04-2565  0
       -  ร่วมงานวันสงกรานต์  doc120220412091324.jpg doc220220412091324.pdf   12-04-2565  0
       -  นายกร่วมงานวันสงกรานที่สสค.สร  doc120220412091144.jpg doc220220412091144.pdf   12-04-2565  0
       -  ประชุมประจำเดือนเมษายน2565  doc120220408092649.pdf   08-04-2565  0
       -  ช่วยกันพัฒนาอาคารป้องกัน  doc120220405021312.jpg doc220220405021312.pdf   05-04-2565  0
       -  ออกพื้นที่สำรวจตรวจสอบพื้นที่บ้านโคกเพชร  doc120220328092938.pdf   28-03-2565  0
       -  ออกพื้นที่สำรวจตรวจสอบพื้นที่บ้านโคกเพชร  doc120220328092708.jpg   28-03-2565  0
       -  โครงการนายอำเภอเมืองสุรินทร์สัญจร  doc120220325035746.jpg doc220220325035746.pdf   25-03-2565  0
       -  พัฒนาทำความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  doc120220324023653.jpeg   24-03-2565  0
       -  ลงสำรวจข้อมูลคนพิการและผู้สูงอายุ  doc120220321065419.jpg   21-03-2565  0
       -  ประจำเดือนธันวาคม 2560  ธันวาคม   03-04-2561  17
       -  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  พฤศจิกายน   03-04-2561  11
       -  ประจำเดือนตุลาคม 2560  ตุลาคม   03-04-2561  22
       -  ประจำเดือนพฤษภาคม 2560  พฤษภาคม   03-08-2560  33
       -  ประจำเดือนเมษายน 2560  เมษายน    03-08-2560  47
 2   จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำปี 2561    
       -  ประจำเดือนสิงหาคม  สิงหาคม   29-11-2561  5
       -  ประจำเดือนกรกฏาคม  กรกฏาคม   29-11-2561  6
       -  ประจำเดือนพฦษภาคม  พฤษภาคม   29-11-2561  5
       -  ประจำเดือนเมษายน  เมษายน   29-11-2561  6
       -  ประจำเดือนมีนาคม  มีนาคม   29-11-2561  7
       -  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  กุมภาพันธ์   03-04-2561  11
       -  ประจำเดือนมกราคม 2561  มกราคม   03-04-2561  21
 หน้า 1 | 
 
 


 
 
อบต.สลักไดทำการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 เพื่อระบายน้ำป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่
อบต.สลักไดทำการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 เพื่อระบายน้ำป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่
[25-05-2023]
งานปภ.อบต.สลักได สนับสนุนน้ำอุปโภคแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนจากภัยแล้ง
งานปภ.อบต.สลักได สนับสนุนน้ำอุปโภคแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนจากภัยแล้ง
[23-05-2023]
อบต.สลักได นำโดยนายกอบต.ลงสำรวจพื้นที่ร้องเรียน ม.16 เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย
อบต.สลักได นำโดยนายกอบต.ลงสำรวจพื้นที่ร้องเรียน ม.16 เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย
[22-05-2023]
 
ติดตั้งป้ายเตือนสวมหมวกนิรภัย100%
ติดตั้งป้ายเตือนสวมหมวกนิรภัย100%
[01-05-2023]
งานปภ. ร่วมกับกองช่าง ออกสำรวจเรื่องร้องเรียนมีผู้นำซากไก่มาทิ้งในแหล่งน้ำ ม.11
งานปภ. ร่วมกับกองช่าง ออกสำรวจเรื่องร้องเรียนมีผู้นำซากไก่มาทิ้งในแหล่งน้ำ ม.11
[24-04-2023]
งานป้องกันฯอบต.สลักไดร่วมกับงานป้องกันฯอบต.บุฤาษีออกระงับเหตุไฟลามทุ่ง ณ พื้นที่ ต.บุฤาษี
งานป้องกันฯอบต.สลักไดร่วมกับงานป้องกันฯอบต.บุฤาษีออกระงับเหตุไฟลามทุ่ง ณ พื้นที่ ต.บุฤาษี
[24-04-2023]
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
 
วัดสลักได
วัดสลักได
 
   
การเลี้ยงโควากิว ม.3
การเลี้ยงโควากิว ม.3
 
 
โทรศัพท์ 0-4451-4701

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.