ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง ส่วนราชการ
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 คู่มือปฏิบัติงาน
 แบบฟอร์ม
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี    02-06-2566  3  0
2   ชาวญี่ปุ่นศึกษาดูงานวัววากิว    01-06-2566  3  0
3   ออกพื้นที่รณรงค์ส่งเสริมและให้ความรู้การคัดแยกขยะหมู่บ้านกันแสง    01-06-2566  2  0
4   โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจำปี2566    28-05-2566  5  0
5   ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน    26-05-2566  5  0
6   ออกพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๑    26-05-2566  4  0
7   นายอำเภอลงพื้นที่บ้านทนง    26-05-2566  5  0
8   ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงหมู่ที่5    23-05-2566  4  0
9   ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงหมู่ที่9และหมู่ที่14    23-05-2566  4  0
10   กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖    22-05-2566  10  0
11   เชิญชวนชาวตำบลสลักได คัดแยกขยะรีไซเคิล เปลี่ยนให้เป็นเงิน    19-05-2566  13  0
12   ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2566    18-05-2566  15  0
13   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลสลักได    16-05-2566  12  0
14   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือวาตภัยหมู่ที่ ๑๑ และหมู่ที่ ๖    15-05-2566  17  0
15   กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖    15-05-2566  16  0
16   ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได    12-05-2566  17  0
17   ประชุมสภาอบต.สลักได สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566    11-05-2566  20  0
18   ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ หจก.โชติพัฒน์ วอเตอร์ แอนด์ แบรนดิ้ง    03-05-2566  23  0
19   ตรวจสถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพ    03-05-2566  21  0
20   เจ้าพนักงานสัตวบาลทำหมันสุนัขเพศเมีย    03-05-2566  24  0
21   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี    02-05-2566  21  0
22   กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖    01-05-2566  25  0
23   โครงการคลองสวยน้ำใส ณ บริเวณห้วยทับพล    27-04-2566  22  0
24   ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของอบต.สลักได    25-04-2566  22  0
25   โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นเทศก์มหาชาติ ณ วัดบ้านสลักได    24-04-2566  24  0
26   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  doc120230424131325.pdf doc220230424131519.pdf   24-04-2566  23  2
27   มอบรถเข็นให้ผู้สูงอายุ    18-04-2566  32  0
28   พิธีมอบวุฒิบัตรและแสดงนิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัยศพด.วัดชัยประโคม    11-04-2566  40  0
29   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล    11-04-2566  36  0
30   พิธีมอบวุฒิบัตรและแสดงนิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัยศพด.บ้านตระแบก    10-04-2566  39  0
31   โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ 2566    07-04-2566  39  0
32   โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสลักไดเกมส์ ประจำปี 2566    03-04-2566  38  0
33   โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอปพร./ฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ2566    22-03-2566  56  0
34   อบรมโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    20-03-2566  53  0
35   ลงพื้นที่สำรวจปัญหาขยะและปริมาณขยะในหมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ สุรินทร์    17-03-2566  54  0
36   เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 ณ โรบินสันสุรินทร์  doc120230314145304.jpg   14-03-2566  62  3
37   การออกตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    14-03-2566  63  0
38   การออกสำรวจป้ายภาษีประจำปี 2566    14-03-2566  106  1
39   รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสลักได รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566    07-03-2566  71  0
40   โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์    28-02-2566  75  0
41   กิจกรรมรณรงค์จัดทำถังขยะเปียกในพื้นที่ตำบลสลักได    28-02-2566  102  0
42   โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ “    28-02-2566  73  0
43   เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๑๐๓ รูป เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ    28-02-2566  455  0
44   ลงพื้นที่สำรวจครอบครัวบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 8 ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์    27-02-2566  176  0
45   สื่อประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า    31-01-2566  91  0
46   การรับฟังความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493    16-11-2565  173  0
47   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประเพณีลอยกระทง    07-11-2565  170  0
48   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์)  doc120221011080029.pdf   11-10-2565  225  5
49   โครงการกวนข้าวทิพย์    08-10-2565  221  0
50   แบบแสดงความคิดเห็น ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ และ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    06-10-2565  252  0
51   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  doc120220928052602.pdf   28-09-2565  219  0
52   โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  doc120220921081556.pdf   21-09-2565  247  2
53   ประกาศรายชื่อผู้มีเข้ารับการประเมินความรู้ความสมารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  doc120220920083251.pdf   16-09-2565  243  0
54   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120220824094042.pdf   24-08-2565  257  4
55   หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจช่วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  doc120220725090926.jpg doc220220725090926.jpg   25-07-2565  267  0
56   ขอยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม  เกียรติบัตร   09-06-2565  248  0
57   ประชาสัมพันธ์ เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และจริยธรรม จาก รพ.สต.สลักได  เกียรติบัตร เกียรติบัตร เกียรติบัตร   09-06-2565  246  0
58   ประชาสัมพันธ์ เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และจริยธรรม ภายนอกองค์กร  doc120220609094919.jpg   09-06-2565  231  0
59   ประชาสัมพันธ์ เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และจริยธรรม ภายในองค์กร  เกียรติบัตร   09-06-2565  300  0
60   กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘  ไฟล์แนบ   08-06-2565  214  0
 หน้า 1 | 2 | 
 
 


 
 
อบต.สลักไดทำการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 เพื่อระบายน้ำป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่
อบต.สลักไดทำการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 เพื่อระบายน้ำป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่
[25-05-2023]
งานปภ.อบต.สลักได สนับสนุนน้ำอุปโภคแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนจากภัยแล้ง
งานปภ.อบต.สลักได สนับสนุนน้ำอุปโภคแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนจากภัยแล้ง
[23-05-2023]
อบต.สลักได นำโดยนายกอบต.ลงสำรวจพื้นที่ร้องเรียน ม.16 เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย
อบต.สลักได นำโดยนายกอบต.ลงสำรวจพื้นที่ร้องเรียน ม.16 เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย
[22-05-2023]
 
ติดตั้งป้ายเตือนสวมหมวกนิรภัย100%
ติดตั้งป้ายเตือนสวมหมวกนิรภัย100%
[01-05-2023]
งานปภ. ร่วมกับกองช่าง ออกสำรวจเรื่องร้องเรียนมีผู้นำซากไก่มาทิ้งในแหล่งน้ำ ม.11
งานปภ. ร่วมกับกองช่าง ออกสำรวจเรื่องร้องเรียนมีผู้นำซากไก่มาทิ้งในแหล่งน้ำ ม.11
[24-04-2023]
งานป้องกันฯอบต.สลักไดร่วมกับงานป้องกันฯอบต.บุฤาษีออกระงับเหตุไฟลามทุ่ง ณ พื้นที่ ต.บุฤาษี
งานป้องกันฯอบต.สลักไดร่วมกับงานป้องกันฯอบต.บุฤาษีออกระงับเหตุไฟลามทุ่ง ณ พื้นที่ ต.บุฤาษี
[24-04-2023]
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
 
วัดสลักได
วัดสลักได
 
   
การเลี้ยงโควากิว ม.3
การเลี้ยงโควากิว ม.3
 
 
โทรศัพท์ 0-4451-4701

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.