ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การรับฟังความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493    16-11-2565  13  0
2   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประเพณีลอยกระทง    07-11-2565  22  0
3   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์)  doc120221011080029.pdf   11-10-2565  57  3
4   โครงการกวนข้าวทิพย์    08-10-2565  59  0
5   แบบแสดงความคิดเห็น ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ และ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    06-10-2565  50  0
6   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  doc120220928052602.pdf   28-09-2565  62  0
7   โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  doc120220921081556.pdf   21-09-2565  79  1
8   ประกาศรายชื่อผู้มีเข้ารับการประเมินความรู้ความสมารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  doc120220920083251.pdf   16-09-2565  77  0
9   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120220824094042.pdf   24-08-2565  101  0
10   หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจช่วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  doc120220725090926.jpg doc220220725090926.jpg   25-07-2565  92  0
11   ขอยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม  เกียรติบัตร   09-06-2565  85  0
12   ประชาสัมพันธ์ เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และจริยธรรม จาก รพ.สต.สลักได  เกียรติบัตร เกียรติบัตร เกียรติบัตร   09-06-2565  87  0
13   ประชาสัมพันธ์ เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และจริยธรรม ภายนอกองค์กร  doc120220609094919.jpg   09-06-2565  84  0
14   ประชาสัมพันธ์ เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และจริยธรรม ภายในองค์กร  เกียรติบัตร   09-06-2565  157  0
15   กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘  ไฟล์แนบ   08-06-2565  67  0
16   พบเห็นการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งใดที่รุกล้ำที่สาธารณะ  กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘   08-06-2565  66  0
17   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้่อสัตว์ พ.ศ. 2559 พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชกฤษฏีกาผู้รับเบี้ยหวัด (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562   28-04-2565  60  0
18   การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร  doc120220315070826.pdf   15-03-2565  71  0
19   ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565    15-03-2565  68  0
20   ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้ายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565    15-03-2565  76  0
21   ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มใบรับใบสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  แบบฟอร์ม   08-10-2564  134  8
22   วิธีทำจุลินทรีย์วิเคราะห์แสง  เอกสารแนบ   10-08-2564  124  1
23   รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก    10-08-2564  152  0
24   พบเห็นการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งใดที่รุกล้ำที่สาธารณะ  กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสําหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘   10-08-2564  131  0
25   รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  ePlaneNACC63 ePlaneNACC64   09-08-2564  148  2
26   ประหยัดน้ำ คุณทำได้ save water, you make it.    07-08-2564  149  0
27   3 R Reduce Reuse Recycle    07-08-2564  2430  0
28   ประชาสัมพันธ์ เชิญตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ    05-03-2564  211  0
29   ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563  แบบรายงาน   08-02-2564  218  8
30   ระบบข้อมูลข่าวสาร    12-01-2564  359  0
31   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 2564    21-12-2563  245  0
32   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราภาษีป้ายใหม่ ประจำปี 2564  doc120201218083923.pdf   18-12-2563  243  2
33   ประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  doc120201218073004.pdf doc220201218084501.pdf   18-12-2563  228  0
34   ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    14-12-2563  212  0
35   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เรื่อง ยกเลิกประกาศผลการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประกาศ   17-11-2563  217  5
36   ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าว    05-11-2563  222  0
37   ขอเชิญร่วมงานประจำปี โครงการจัดงานสืนสานประเพณี ลอยกระทง    30-10-2563  221  0
38   คำสั่งปลัดมอบหน้าที่ให้แก่รองปลัด  doc120220610033920.pdf   15-10-2563  42  0
39   คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดฯ  doc120220610033814.pdf   15-10-2563  43  0
40   คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ  คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ   15-10-2563  40  0
41   ประชาสัมพันธ์ โครงการถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ในพื้นที่ตำบลสลักได ประจำปี 2563  ตาราง   14-08-2563  228  2
42   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  ประกาศ   04-08-2563  316  182
43   ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  หนังสือประชาสัมพันธ์   23-07-2563  242  35
44   พระราชกฤษฏีกาลดภาษี  ไฟล์แนบ   21-07-2563  216  7
45   แผ่นพับแนวทางลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  แผ่นพับ   21-07-2563  225  6
46   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 2563  แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แผ่นพับภาษีป้าย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   09-07-2563  238  30
47   ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำ อบต.สลักได  ประกาศ   30-01-2563  343  65
48   โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562    15-07-2562  301  0
49   แผนการจัดการองค์ความรู้    01-07-2562  303  1
50   สลักไดเกมส์    16-05-2562  384  0
51   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี    04-02-2562  205  0
52   โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้    24-01-2561  514  0
53   โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2561    23-01-2561  392  0
54   โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560    30-07-2560  361  0
55   ตารางโครงการถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ทุกวัดในตำบลสสลักได ประจำปี 2560    30-07-2560  383  0
56   โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายเกษตร ตำบลสลักได    21-05-2560  450  0
57   โครงการเทศน์มหาชาติ    06-04-2560  415  0
58   ตารางบิณฑบาต    06-04-2560  328  0
59   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560    03-04-2560  392  0
60   โครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมสู่วิถีพุทธศาสนา ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นเชิงปฏิบ้ติการ    03-04-2560  394  0
 หน้า 1 | 2 | 
 
 


 
 
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
[13-04-2022]
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย
[25-03-2022]
โครงการ
โครงการ "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
[27-05-2021]
 
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน
[25-12-2020]
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง
[08-12-2020]
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาพื้นฐานสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาพื้นฐานสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564
[04-12-2020]
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
 
วัดสลักได
วัดสลักได
 
   
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
 
 
โทรศัพท์ 0-4451-4701

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.