ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง ส่วนราชการ
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 คู่มือปฏิบัติงาน
 แบบฟอร์ม
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศ เรื่องพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖  doc120230321150629.pdf   21-03-2566  20  1
2   ประกาศคู่มือการใช้งานในระบบ EGP  doc120230314142308.pdf doc220230314142308.pdf doc320230314142308.pdf doc420230314142308.pdf doc520230314142308.pdf doc620230314142308.pdf   14-03-2566  21  5
3   คู่มือการใช้งานในระบบ egp  doc120230314141544.pdf doc220230314141544.pdf   14-03-2566  12  0
4   ประกาศเรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๙  doc120230208115753.pdf   08-02-2566  2659  4
5   การปรับอัตราค่าบริการเชือดโค-กระบือ โรงฆ่าสัตว์อบต.สลักได  doc120230112153013.pdf   12-01-2566  90  2
6   ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกาศ   29-12-2565  58  1
7   ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกาศ   29-12-2565  59  1
8   ประกาศเรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ปกครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566  doc120221207110151.pdf   07-12-2565  149  4
9   ประกาศเรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566  doc120221201101817.pdf   01-12-2565  159  0
10   ประกาศเรื่องแผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  doc120221118104214.pdf   18-11-2565  185  7
11   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์)  doc120221011075912.pdf   11-10-2565  237  13
12   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  doc120220928052502.pdf   28-09-2565  322  6
13   ประกาศรายชื่อผู้มีเข้ารับการประเมินความรู้ความสมารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  doc120220920083327.pdf   16-09-2565  325  1
14   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120220824072715.pdf   24-08-2565  378  6
15   ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  doc120220803073714.pdf   03-08-2565  245  0
16   ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  doc120220803072430.pdf   03-08-2565  240  1
17   ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล   27-07-2565  303  8
18   เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 รอบที่2  ไฟล์ประกาศจากอบต.สลักได ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง1 ไฟล์ประกาศจากอบต.สลักได ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง2 ไฟล์ประกาศจากกระทรวงมหาดไทย   30-06-2565  258  4
19   การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่ตำบลสลักได  doc120220609063815.pdf   09-06-2565  265  1
20   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    09-06-2565  250  0
21   ประกาศ ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ไปสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกาศ   05-04-2565  287  0
22   เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565  ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565   24-03-2565  274  1
23   เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ประกาศ   15-03-2565  290  0
24   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได(ส.ถ.4/4และ4/5)และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได(ผ.ถ.4/4และ4/5)  ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได (ส.ถ.4/4) ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได (ผ.ถ.4/4) ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได (ผ.ถ.4/5)   22-10-2564  531  108
25   ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ การติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.สลักได และนายกอบต.สลักได    14-10-2564  406  0
26   ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เอกสารแนบ   06-10-2564  431  15
27   ประกาศวิธีการจัดการขยะมูลฝอย    07-08-2564  469  0
28   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกาศ เอกสารแนบท้ายประกาศ   29-06-2564  431  16
29   ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร ประจำปี 2564  ประกาศ   30-03-2564  643  12
30   ประกาศกำหนส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประกาศ   17-08-2563  815  32
31   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง อบต.สลักได  ประกาศ   10-08-2563  834  170
32   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ ครั้งที่ 1  ไฟล์แนบ   29-07-2563  969  317
33   ประกาศ การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562  ประกาศ เอกสารประกอบงบแสดงสถานะทางการเงิน เอกสารประกอบงบแสดงสถานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (1) งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (2)   14-07-2563  704  53
34   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม  รายงาน   14-07-2563  795  14
35   ประกาศ เพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา)  ประกาศ   13-07-2563  787  41
36   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประกาศรับสมัคร   03-07-2563  1067  313
37   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ประกาศ   12-06-2563  752  64
38   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศ   04-05-2563  753  30
39   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น    19-08-2562  398  0
40   สถิติการให้บริการ    19-08-2562  919  77
41   รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561(เพิ่มเติม)  แผนงานเคหะชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็ง แผนงานศาสนา แผนงานการเกษตร แผนงานพาณิชย์ แผนงานรวม   24-06-2562  854  45
42   รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561  แผนงบกลาง แผนบริหารงานทั่วไป แผนรักษาความสงบ แผนการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์   24-06-2562  834  34
43   งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561(เพิ่มเติม)  รายละเอียด   24-06-2562  873  14
44   งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด   24-06-2562  886  38
45   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง กำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียน ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรก่อนวันเลือกตั้ง   21-02-2562  926  28
46   ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  ประกาศ   28-01-2562  939  29
47   ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน   25-12-2561  849  15
48   ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  งทดลอง รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงิน รายงานรับ-จ่ายเงินสด   25-12-2561  829  19
49   ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561  งบทดลอง รายงานรับ จ่ายเงินสด รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงิน   25-12-2561  807  15
50   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2 กันยายน)   05-11-2561  808  13
51   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   05-11-2561  811  28
52   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   05-11-2561  806  18
53   ประกาศ เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน   31-05-2561  1010  103
54   งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  งบแสดงสถานะทางการเงิน   06-11-2560  976  44
55   งบทดลองก่อนปิดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  งบทดลองก่อนปิดบัญชี   06-11-2560  1046  58
56   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ประกาศส่งงบไตรมาส   06-11-2560  1018  33
57   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ประกาศส่งงบ   06-11-2560  2257  24
58   ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล  ประกาศ หนังสือส่ง   23-08-2560  1103  76
59   การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่น ๆ  หนังสือส่ง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี 2559 งบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ประกาศ   02-08-2560  886  59
60   คำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต.สลักได ให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทน  คำสั่งมอบอำนาจนายก หน้า 1 คำสั่งมอบอำนาจของนายก หน้า 2   16-06-2560  369  3
 หน้า 1 | 2 | 
 
 


 
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566
[31-03-2023]
เจ้าหน้าที่อบต.สลักได ร่วมกับอปพระและกู้ชีพสลักไดร่วมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ2566
เจ้าหน้าที่อบต.สลักได ร่วมกับอปพระและกู้ชีพสลักไดร่วมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ2566
[22-03-2023]
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอปพร./ฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอปพร./ฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
[21-03-2023]
 
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
[21-03-2023]
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลสลักได  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[16-03-2023]
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566
[14-03-2023]
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
 
วัดสลักได
วัดสลักได
 
   
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
 
 
โทรศัพท์ 0-4451-4701

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.