ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง ส่วนราชการ
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 คู่มือปฏิบัติงาน
 แบบฟอร์ม
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สลักได
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
ประ�าศ
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   แผนการใช้จ่ายเงินและผลการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566  doc120230905120046.pdf   05-09-2566  56  2
2   เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติอบต.สลักได จำนวน 5 เรื่อง  doc120230728144854.pdf   28-07-2566  65  7
3   ประกาศการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ประกาศการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ประกาศการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2   27-06-2566  112  0
4   ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566    27-06-2566  101  0
5   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน    26-06-2566  99  0
6   ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566  doc120230614162157.pdf   14-06-2566  110  6
7   ประกาศ เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลสลักได 2566  doc120230606153812.pdf   06-06-2566  111  2
8   ประกาศ เรื่องพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)  doc120230411094551.pdf doc220230411094551.pdf   11-04-2566  176  2
9   ประกาศ เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  doc120230405163108.pdf   05-04-2566  159  2
10   ประกาศ เรื่องพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖  doc120230321150629.pdf   21-03-2566  177  2
11   ประกาศคู่มือการใช้งานในระบบ EGP  doc120230314142308.pdf doc220230314142308.pdf doc320230314142308.pdf doc420230314142308.pdf doc520230314142308.pdf doc620230314142308.pdf   14-03-2566  171  8
12   คู่มือการใช้งานในระบบ egp  doc120230314141544.pdf doc220230314141544.pdf   14-03-2566  145  0
13   ประกาศเรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๙  doc120230208115753.pdf   08-02-2566  2797  4
14   การปรับอัตราค่าบริการเชือดโค-กระบือ โรงฆ่าสัตว์อบต.สลักได  doc120230112153013.pdf   12-01-2566  259  5
15   ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกาศ   29-12-2565  182  2
16   ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกาศ   29-12-2565  176  3
17   ประกาศเรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ปกครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566  doc120221207110151.pdf   07-12-2565  295  4
18   ประกาศเรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566  doc120221201101817.pdf   01-12-2565  290  1
19   ประกาศเรื่องแผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  doc120221118104214.pdf   18-11-2565  324  7
20   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์)  doc120221011075912.pdf   11-10-2565  377  13
21   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  doc120220928052502.pdf   28-09-2565  465  9
22   ประกาศรายชื่อผู้มีเข้ารับการประเมินความรู้ความสมารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  doc120220920083327.pdf   16-09-2565  461  1
23   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120220824072715.pdf   24-08-2565  514  8
24   ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  doc120220803073714.pdf   03-08-2565  382  0
25   ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  doc120220803072430.pdf   03-08-2565  390  1
26   ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล   27-07-2565  473  9
27   เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 รอบที่2  ไฟล์ประกาศจากอบต.สลักได ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง1 ไฟล์ประกาศจากอบต.สลักได ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง2 ไฟล์ประกาศจากกระทรวงมหาดไทย   30-06-2565  401  4
28   ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง    21-06-2565  61  0
29   ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    21-06-2565  59  0
30   ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต    21-06-2565  61  0
31   ประกาศ เรื่อง กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด เป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2565  ดาวน์โหลดประกาศ   14-06-2565  74  8
32   การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่ตำบลสลักได  doc120220609063815.pdf   09-06-2565  410  4
33   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    09-06-2565  392  0
34   ประกาศ เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลสลักได 2565  doc120230606153753.pdf   24-05-2565  82  3
35   ประกาศ ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ไปสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกาศ   05-04-2565  434  0
36   เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565  ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565   24-03-2565  411  1
37   เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ประกาศ   15-03-2565  438  0
38   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได(ส.ถ.4/4และ4/5)และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได(ผ.ถ.4/4และ4/5)  ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได (ส.ถ.4/4) ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได (ผ.ถ.4/4) ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได (ผ.ถ.4/5)   22-10-2564  704  108
39   ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ การติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.สลักได และนายกอบต.สลักได    14-10-2564  569  0
40   ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เอกสารแนบ   06-10-2564  587  15
41   ประกาศวิธีการจัดการขยะมูลฝอย    07-08-2564  630  0
42   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกาศ เอกสารแนบท้ายประกาศ   29-06-2564  593  16
43   ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร ประจำปี 2564  ประกาศ   30-03-2564  894  12
44   ประกาศกำหนส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประกาศ   17-08-2563  1082  32
45   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง อบต.สลักได  ประกาศ   10-08-2563  1086  171
46   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ ครั้งที่ 1  ไฟล์แนบ   29-07-2563  1189  317
47   ประกาศ การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562  ประกาศ เอกสารประกอบงบแสดงสถานะทางการเงิน เอกสารประกอบงบแสดงสถานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (1) งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (2)   14-07-2563  921  53
48   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม  รายงาน   14-07-2563  1037  14
49   ประกาศ เพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา)  ประกาศ   13-07-2563  1027  41
50   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประกาศรับสมัคร   03-07-2563  1324  313
51   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ประกาศ   12-06-2563  989  64
52   ประกาศสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได   04-05-2563  65  0
53   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศ   04-05-2563  969  30
54   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น    19-08-2562  566  0
55   สถิติการให้บริการ    19-08-2562  1152  77
56   รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561(เพิ่มเติม)  แผนงานเคหะชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็ง แผนงานศาสนา แผนงานการเกษตร แผนงานพาณิชย์ แผนงานรวม   24-06-2562  1090  45
57   รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561  แผนงบกลาง แผนบริหารงานทั่วไป แผนรักษาความสงบ แผนการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์   24-06-2562  1064  34
58   งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561(เพิ่มเติม)  รายละเอียด   24-06-2562  1140  14
59   งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด   24-06-2562  1124  38
60   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง กำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียน ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรก่อนวันเลือกตั้ง   21-02-2562  1114  29
 หน้า 1 | 2 | 
 
 


 
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
[26-09-2023]
ถนนสายวัฒนธรรม ประจำตำบลสลักไดครั้งที่ ๔ ณ บริเวณสระน้ำบ้านเสม็ดน้อย หมู่ที่๖ ตำบลสลักได
ถนนสายวัฒนธรรม ประจำตำบลสลักไดครั้งที่ ๔ ณ บริเวณสระน้ำบ้านเสม็ดน้อย หมู่ที่๖ ตำบลสลักได
[25-09-2023]
โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
[21-09-2023]
 
โครงการ
โครงการ"พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖
[19-09-2023]
ออกพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกวันที่ 11 กันยายน 2566 บ้านจะแกโกน หมู่ที่16 บ้านทนง หมู่ที่3 และโรงเรียนบ้านตระแบก
ออกพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกวันที่ 11 กันยายน 2566 บ้านจะแกโกน หมู่ที่16 บ้านทนง หมู่ที่3 และโรงเรียนบ้านตระแบก
[12-09-2023]
โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ (การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคแม่พันธ์ุพื้นฐานเพื่อผลิดลูกโควากิว F1) ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ (การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคแม่พันธ์ุพื้นฐานเพื่อผลิดลูกโควากิว F1) ประจำปีงบประมาณ 2566
[12-09-2023]
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
 
วัดสลักได
วัดสลักได
 
   
การเลี้ยงโควากิว ม.3
การเลี้ยงโควากิว ม.3
 
 
โทรศัพท์ 0-4451-4701

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.