ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
ประ�าศ
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศเรื่องแผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  doc120221118104214.pdf   18-11-2565  13  1
2   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์)  doc120221011075912.pdf   11-10-2565  79  9
3   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  doc120220928052502.pdf   28-09-2565  166  4
4   ประกาศรายชื่อผู้มีเข้ารับการประเมินความรู้ความสมารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  doc120220920083327.pdf   16-09-2565  168  0
5   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120220824072715.pdf   24-08-2565  221  4
6   ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  doc120220803073714.pdf   03-08-2565  90  0
7   ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  doc120220803072430.pdf   03-08-2565  80  1
8   ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล   27-07-2565  114  3
9   เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 รอบที่2  ไฟล์ประกาศจากอบต.สลักได ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง1 ไฟล์ประกาศจากอบต.สลักได ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง2 ไฟล์ประกาศจากกระทรวงมหาดไทย   30-06-2565  98  0
10   การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่ตำบลสลักได  doc120220609063815.pdf   09-06-2565  108  0
11   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    09-06-2565  100  0
12   ประกาศ ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ไปสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกาศ   05-04-2565  138  0
13   เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565  ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565   24-03-2565  126  0
14   เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ประกาศ   15-03-2565  135  0
15   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได(ส.ถ.4/4และ4/5)และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได(ผ.ถ.4/4และ4/5)  ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได (ส.ถ.4/4) ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได (ผ.ถ.4/4) ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได (ผ.ถ.4/5)   22-10-2564  368  108
16   ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ การติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.สลักได และนายกอบต.สลักได    14-10-2564  242  0
17   ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เอกสารแนบ   06-10-2564  263  15
18   ประกาศวิธีการจัดการขยะมูลฝอย    07-08-2564  292  0
19   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกาศ เอกสารแนบท้ายประกาศ   29-06-2564  270  16
20   ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร ประจำปี 2564  ประกาศ   30-03-2564  442  12
21   ประกาศกำหนส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประกาศ   17-08-2563  587  32
22   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง อบต.สลักได  ประกาศ   10-08-2563  638  170
23   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ ครั้งที่ 1  ไฟล์แนบ   29-07-2563  781  317
24   ประกาศ การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562  ประกาศ เอกสารประกอบงบแสดงสถานะทางการเงิน เอกสารประกอบงบแสดงสถานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (1) งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (2)   14-07-2563  512  53
25   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม  รายงาน   14-07-2563  586  14
26   ประกาศ เพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา)  ประกาศ   13-07-2563  587  41
27   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประกาศรับสมัคร   03-07-2563  861  313
28   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ประกาศ   12-06-2563  551  64
29   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศ   04-05-2563  561  30
30   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น    19-08-2562  240  0
31   สถิติการให้บริการ    19-08-2562  715  77
32   รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561(เพิ่มเติม)  แผนงานเคหะชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็ง แผนงานศาสนา แผนงานการเกษตร แผนงานพาณิชย์ แผนงานรวม   24-06-2562  654  45
33   รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561  แผนงบกลาง แผนบริหารงานทั่วไป แผนรักษาความสงบ แผนการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์   24-06-2562  629  34
34   งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561(เพิ่มเติม)  รายละเอียด   24-06-2562  649  14
35   งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด   24-06-2562  689  38
36   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง กำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียน ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรก่อนวันเลือกตั้ง   21-02-2562  732  28
37   ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  ประกาศ   28-01-2562  735  29
38   ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน   25-12-2561  674  15
39   ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  งทดลอง รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงิน รายงานรับ-จ่ายเงินสด   25-12-2561  667  19
40   ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561  งบทดลอง รายงานรับ จ่ายเงินสด รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงิน   25-12-2561  651  15
41   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2 กันยายน)   05-11-2561  650  13
42   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   05-11-2561  655  26
43   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได  เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   05-11-2561  644  16
44   ประกาศ เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน   31-05-2561  785  103
45   งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  งบแสดงสถานะทางการเงิน   06-11-2560  754  44
46   งบทดลองก่อนปิดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  งบทดลองก่อนปิดบัญชี   06-11-2560  827  57
47   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ประกาศส่งงบไตรมาส   06-11-2560  793  31
48   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ประกาศส่งงบ   06-11-2560  2039  24
49   ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล  ประกาศ หนังสือส่ง   23-08-2560  899  76
50   การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่น ๆ  หนังสือส่ง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี 2559 งบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ประกาศ   02-08-2560  705  59
51   คำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต.สลักได ให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทน  คำสั่งมอบอำนาจนายก หน้า 1 คำสั่งมอบอำนาจของนายก หน้า 2   16-06-2560  240  3
52   ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล  doc120160928014354.jpg doc220160928014354.jpg   28-09-2559  809  114
53   ประกาศรายงานการับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกาศ   13-01-2544  454  3
 หน้า 1 | 
 
 


 
 
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
[13-04-2022]
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย
[25-03-2022]
โครงการ
โครงการ "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
[27-05-2021]
 
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน
[25-12-2020]
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง
[08-12-2020]
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาพื้นฐานสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาพื้นฐานสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564
[04-12-2020]
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
 
วัดสลักได
วัดสลักได
 
   
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
 
 
โทรศัพท์ 0-4451-4701

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.