ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง ส่วนราชการ
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 คู่มือปฏิบัติงาน
 แบบฟอร์ม
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สลักได
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศราคากลาง ม7  ม 7   18-09-2566  5  0
2   ประกาศราคากลาง ม7  ม 7   18-09-2566  7  0
3   ประกาศราคากลาง ม7  doc120230918153201.doc   18-09-2566  8  0
4   ประกาศราคากลาง หมู่ 11  ม 11   18-09-2566  7  0
5   ประกาศราคากลาง หมู่ 6  หมู่ 6   18-09-2566  7  0
6   ประกาศราคากลาง s,^j 6  หมู่ 6   18-09-2566  7  0
7   ประกาศราคากลาง หมู่ 6  หมู่ 6   18-09-2566  7  1
8   ประกาศราคากลาง  หมู่ 6   13-09-2566  7  0
9   ประกาศราคากลางงานซ่อมแซม  หมู่ 1 9 12    13-09-2566  7  0
10   ประกาศราคากลางหมู่ 16  หมู่ 16   04-09-2566  11  0
11   ประกาศราคากลาง  หมู่ 5 หมู่ 3   04-09-2566  9  0
12   ประกาศราคากลาง  ต่อเติมอาคารกองช่่าง หมู่ 14 หมู่ 16 หมู่ 15 หมู่ 13 หมู่ 10   04-09-2566  10  2
13   ประกาศราคากลางถมที่ป่าช้า หมู่ 8  ประกาศราคากลาง   28-08-2566  10  1
14   ประกาศราคากลาง หมู่4  ราคากลาง หมู่4   11-08-2566  17  2
15   ประกาศราคาหลาง หมู่ 9  ราคากลาง หมู่ 9   10-08-2566  18  1
16   ประกาศราคากลา    10-08-2566  10  0
17   ประกาศราคากลางหมู่ 2  ราคากลาง หมู่ 2   10-08-2566  17  1
18   ประกาศราคากลางหมู่ 8  หมู่ 8 ซอยผู้ใหญ่ หมู่ 8 ซอยบ้านนางประมวล   27-07-2566  20  8
19   ประกาศราคากลาง หมู่ 12 โรงเรียนสุรินทร์พิท  ถนนคอนกรีตหมู่ 12   14-07-2566  24  0
20   ประกาศราคากลาง หมู่ 12  ถนนคอนกรีตหมู่ 12 นางทิพย์ ถนนคอนกรีตหมู่ 12 โรงเรียนสุรินทร์พิท   14-07-2566  23  0
21   ประกาศราคากลาง หมู่ 15  ถนนคอนกรีตหมู่ 15   14-07-2566  24  1
22   ราคากลาง หมู่ 7 หมู่ 11  ราคากลาง หมู่ 7 หมู่ 11   28-06-2566  29  2
23   ประกาศราคากลาง หมู่ 16 ซอยโคกตาพูน  หมู่ 16   26-06-2566  27  3
24   ประกาศราคากลาง หมู่ 14  ราคากลาง   26-06-2566  31  3
25   ประกาศราคากลาง หมู่ 14  หมู่ 14   18-05-2566  41  2
26   ประกาศราคากลาง  ราคากลาง หมู่ 15 ราคากลาง หมู่ 14   28-03-2566  53  5
27   ประกาศราคากลาง ม10 ม 3  ราคากลาง ม10 ราคากลาง ม3   21-03-2566  50  3
28   ประกาศราคากลาง ม10  ราคากลางท่อ ม 10 ราคากลางถนน ม 10   21-03-2566  46  3
29   ราคากลาง ม1 ม 10  ม 1 ม 1 ม10   31-01-2566  68  4
30   ประกาศราคากลาง  ราคากลางม7 ราคากลางม7 ราคากลางม6 ราคากลางม5 ราคากลางม5 ราคากลางม2   31-01-2566  68  1
31   ราคากลาง  ม7 ม7 ม5 ม5 ม6 ม10   31-01-2566  66  0
32   ประกาศราคากลาง หมู่ 7 10 2 5 6  ราคากลาง หมู่ 7 ราคากลาง หมู่ 10 ราคากลาง หมู่ 2 ราคากลาง หมู่ 5 ราคากลาง หมู่ 5 ราคากลาง หมู่ 7   31-01-2566  67  0
33   ประกาศราคากลาง ม 1 ม 1  ราคากลาง ม 1 ราคากลาง ม 1    31-01-2566  67  0
34   ประกาศราคากลาง 10 6 5 5 2 7  ราคากลาง ม 10 ราคากลาง ม 6 ราคากลาง ม 5 ราคากลาง ม 5 ราคากลาง ม 2 ราคากลาง ม 7   31-01-2566  71  0
35   ประกาศราคากลาง ม 8 ม 14  ประกาศราคากลาง ม 8 ม 14   25-01-2566  67  4
36   ประกาศราคากลาง หมู่ 8 หมู่ 14  ประกาศราคากลาง หมู่ 8 หมู่ 14   25-01-2566  76  3
37   ประกาศราคากลาง ม1  doc120220808064437.pdf   08-08-2565  98  0
38   ประกาศราคากลาง ม6  doc120220808064045.pdf   08-08-2565  106  2
39   ราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 บ้านโคกเพชร(คุ้มกันจารย์ -ระไซร์) 2565  doc120220410061348.pdf   10-04-2565  119  1
40   ราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 16(ซ.นางฉลอม) 2565  doc120220410061157.pdf   10-04-2565  121  0
41   ราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8(ซ.สิริวัฒน์-อ.ประชิด) 2565  doc120220428053420.8_page-0001 (1)   10-04-2565  122  1
42   ราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.วางท่อระบายน้ำ หมู่ีที่ 3(บ้านทนง-บุตาดี) 2565  doc120220428060312.3_page-0001   10-04-2565  120  0
43   ราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.วางท่อระบายน้ำ บ้านบุตาดี(ข้างป่าสุรินทร์พิทยา)2565  doc120220428061342.jpg   10-04-2565  125  1
44   ราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.วางท่อระบายน้ำ บ้านจแกโกน(ซ.นางฉลอม) 2564  doc120220410060438.pdf   10-04-2565  122  1
45   ราคากลางโครงการก่อสร้างคสล.วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1(โคกบูรณ์-คอกม้า)2564  doc120220428055039.10_page-0001   10-04-2565  132  0
 หน้า 1 | 
 
 


 
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
[26-09-2023]
ถนนสายวัฒนธรรม ประจำตำบลสลักไดครั้งที่ ๔ ณ บริเวณสระน้ำบ้านเสม็ดน้อย หมู่ที่๖ ตำบลสลักได
ถนนสายวัฒนธรรม ประจำตำบลสลักไดครั้งที่ ๔ ณ บริเวณสระน้ำบ้านเสม็ดน้อย หมู่ที่๖ ตำบลสลักได
[25-09-2023]
โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
[21-09-2023]
 
โครงการ
โครงการ"พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖
[19-09-2023]
ออกพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกวันที่ 11 กันยายน 2566 บ้านจะแกโกน หมู่ที่16 บ้านทนง หมู่ที่3 และโรงเรียนบ้านตระแบก
ออกพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกวันที่ 11 กันยายน 2566 บ้านจะแกโกน หมู่ที่16 บ้านทนง หมู่ที่3 และโรงเรียนบ้านตระแบก
[12-09-2023]
โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ (การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคแม่พันธ์ุพื้นฐานเพื่อผลิดลูกโควากิว F1) ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ (การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคแม่พันธ์ุพื้นฐานเพื่อผลิดลูกโควากิว F1) ประจำปีงบประมาณ 2566
[12-09-2023]
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
 
วัดสลักได
วัดสลักได
 
   
การเลี้ยงโควากิว ม.3
การเลี้ยงโควากิว ม.3
 
 
โทรศัพท์ 0-4451-4701

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.