ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
[13-04-2022]   กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย
[25-03-2022]   โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย 
โครงการ
[27-05-2021]   โครงการ "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน
[25-12-2020]   โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน 
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง
[08-12-2020]   กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง 
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาพื้นฐานสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564
[04-12-2020]   โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาพื้นฐานสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลและอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับ
[03-12-2020]   กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลและอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับ 
งานสืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าว
[01-12-2020]   งานสืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าว 
โครงการจัดงานสืนสานประเพณี ลอยกระทง
[01-12-2020]   โครงการจัดงานสืนสานประเพณี ลอยกระทง 
โครงการถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ในพื้นที่ตำบลสลักได ประจำปี 2563
[01-12-2020]   โครงการถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ในพื้นที่ตำบลสลักได ประจำปี 2563 
พิธีการมอบพระบรมฉายาลักษณ์
[03-03-2020]   พิธีการมอบพระบรมฉายาลักษณ์ 
[19-01-2020]   "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
โครงการแห่เทียนพรรษา
[15-01-2020]   โครงการแห่เทียนพรรษา 
โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฏหายการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
[21-06-2019]   โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฏหายการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 
สลักไดเกมส์
[16-05-2019]   สลักไดเกมส์ 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
[23-04-2019]   โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องเรียนแสนสุข
[23-04-2019]   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องเรียนแสนสุข 
โครงการจัดการสืบสานส่งเสริม งานประเพณี วันสงกรานต์และผู้สูงตำบลสลักได
[22-04-2019]   โครงการจัดการสืบสานส่งเสริม งานประเพณี วันสงกรานต์และผู้สูงตำบลสลักได 
โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เทศน์มหาชาติ
[22-04-2019]   โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เทศน์มหาชาติ  
โครงการอบรมญาติธรรม - ปฏิบัติธรรม
[22-04-2019]   โครงการอบรมญาติธรรม - ปฏิบัติธรรม  
โครงการบรรพชา - อุปสมบท ภาคฤดูร้อน
[21-04-2019]   โครงการบรรพชา - อุปสมบท ภาคฤดูร้อน  
โครงการอบรม ประชุม จนท.ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงาน
[18-04-2019]   โครงการอบรม ประชุม จนท.ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงาน 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
[11-04-2019]   โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
[22-02-2019]   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
[19-04-2018]   โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 
กิจกรรม
[12-03-2018]   กิจกรรม "การแปรรูป ปลาดุก ไก่พื้นเมือง และหมูอินทรีย์" 
โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด
[11-03-2018]   โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด 
กีฬาปฐมวัย
[11-03-2018]   กีฬาปฐมวัย 
โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้
[11-03-2018]   โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ 
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปศุสัตว์ร้อยเอ็ดด
[25-02-2018]   ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปศุสัตว์ร้อยเอ็ดด 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
[23-01-2018]   โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
[23-01-2018]   โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
[23-01-2018]   โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี กวนข้าวทิพย์
[23-10-2017]   โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี กวนข้าวทิพย์ 
โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารเสริมสัตว์
[23-10-2017]   โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารเสริมสัตว์ 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมการสร้างโรงเรือนสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
[23-10-2017]   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมการสร้างโรงเรือนสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงหมูหลุม และวิธีดูแลป้องกันรักษา
[23-10-2017]   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงหมูหลุม และวิธีดูแลป้องกันรักษา 
โครงการให้ความรู้ทางกฏหมาย
[23-10-2017]   โครงการให้ความรู้ทางกฏหมาย 
โครงการส่งเสริมด้านการประมง
[23-10-2017]   โครงการส่งเสริมด้านการประมง "กิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชัง" 
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
[23-10-2017]   โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์
[23-10-2017]   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ "การเลี้ยงโคขุนแบบครบวงจร" 
ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์
[23-10-2017]   ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 
คณะจากกรมปศุสัตว์ด้านคุณภาพสิ้นค้ามาขอเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะไปตรวจหาสารเร่งเนิ้อแดงและโรคฉี่หนู
[23-10-2017]   คณะจากกรมปศุสัตว์ด้านคุณภาพสิ้นค้ามาขอเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะไปตรวจหาสารเร่งเนิ้อแดงและโรคฉี่หนู 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันสาธารณภัย และซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2560
[12-09-2017]   โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันสาธารณภัย และซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2560  
คณะศึกษาดูงานการพัฒนา Cluster ด้านปศุสัตว์
[12-09-2017]   คณะศึกษาดูงานการพัฒนา Cluster ด้านปศุสัตว์  
โครงการสร้างความปรองดอกสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (วัดสุนทรอุทิศ)
[14-08-2017]   โครงการสร้างความปรองดอกสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (วัดสุนทรอุทิศ) 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย และรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
[31-07-2017]   โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย และรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
[30-07-2017]   โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 
หมู่บ้านต้นแบบแห่งความภักดี
[30-07-2017]   หมู่บ้านต้นแบบแห่งความภักดี 
คณะศึกษาดูงานจาก อบต.ชุมแสง
[28-05-2017]   คณะศึกษาดูงานจาก อบต.ชุมแสง 
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
[18-05-2017]   โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง อบต.สลักได ร่วมกันปลูกต้นไม้
[08-05-2017]   พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง อบต.สลักได ร่วมกันปลูกต้นไม้ 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
[01-05-2017]   ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี 
โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฏหมาย การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
[01-05-2017]   โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฏหมาย การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
[01-05-2017]   พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
[30-04-2017]   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
โครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมสู่วิถีพุทธศาสนา ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นเชิงปฏิบ้ติการ
[03-04-2017]   โครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรมสู่วิถีพุทธศาสนา ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นเชิงปฏิบ้ติการ 
คณะศึกษาดูงานจากชาวบ้านตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
[03-04-2017]   คณะศึกษาดูงานจากชาวบ้านตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ
[03-04-2017]   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ 
โครงการผักสวนครัว รั้วกินได้
[03-04-2017]   โครงการผักสวนครัว รั้วกินได้ 
 หน้า 1 | 2 | 
 
 


 
 
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
[13-04-2022]
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย
[25-03-2022]
โครงการ
โครงการ "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
[27-05-2021]
 
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน
[25-12-2020]
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง
[08-12-2020]
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาพื้นฐานสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาพื้นฐานสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564
[04-12-2020]
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
 
วัดสลักได
วัดสลักได
 
   
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
ผลิตภัณฑ์ตำบลสลักได
 
 
โทรศัพท์ 0-4451-4701

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.