ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701  
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง ส่วนราชการ
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 Facbook อบต.สลักได
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 คู่มือปฏิบัติงาน
 แบบฟอร์ม
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
ภาพกิจกรรม
______________________________________________________________________________________________
อบต.สลักไดทำการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 เพื่อระบายน้ำป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่
[25-05-2023]   อบต.สลักไดทำการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 เพื่อระบายน้ำป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ 
งานปภ.อบต.สลักได สนับสนุนน้ำอุปโภคแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนจากภัยแล้ง
[23-05-2023]   งานปภ.อบต.สลักได สนับสนุนน้ำอุปโภคแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนจากภัยแล้ง  
อบต.สลักได นำโดยนายกอบต.ลงสำรวจพื้นที่ร้องเรียน ม.16 เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย
[22-05-2023]   อบต.สลักได นำโดยนายกอบต.ลงสำรวจพื้นที่ร้องเรียน ม.16 เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย 
ติดตั้งป้ายเตือนสวมหมวกนิรภัย100%
[01-05-2023]   ติดตั้งป้ายเตือนสวมหมวกนิรภัย100%  
งานป้องกันฯอบต.สลักไดร่วมกับงานป้องกันฯอบต.บุฤาษีออกระงับเหตุไฟลามทุ่ง ณ พื้นที่ ต.บุฤาษี
[24-04-2023]   งานป้องกันฯอบต.สลักไดร่วมกับงานป้องกันฯอบต.บุฤาษีออกระงับเหตุไฟลามทุ่ง ณ พื้นที่ ต.บุฤาษี 
งานปภ. ร่วมกับกองช่าง ออกสำรวจเรื่องร้องเรียนมีผู้นำซากไก่มาทิ้งในแหล่งน้ำ ม.11
[24-04-2023]   งานปภ. ร่วมกับกองช่าง ออกสำรวจเรื่องร้องเรียนมีผู้นำซากไก่มาทิ้งในแหล่งน้ำ ม.11 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566
[31-03-2023]   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุไฟลามทุ่ง ม.8
[28-03-2023]   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุไฟลามทุ่ง ม.8 
เจ้าหน้าที่อบต.สลักได ร่วมกับอปพระและกู้ชีพสลักไดร่วมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ2566
[22-03-2023]   เจ้าหน้าที่อบต.สลักได ร่วมกับอปพระและกู้ชีพสลักไดร่วมซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ2566 
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอปพร./ฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
[21-03-2023]   โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอปพร./ฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
[21-03-2023]   โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลสลักได  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
[16-03-2023]   โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลสลักได ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566
[14-03-2023]   โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566  
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
[12-03-2023]   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 
ปภ.อบต.สลักไดร่วมกับปภ.อบต.นอกเมือง ออกระงับเหตุไฟลามทุ่งหลังปั๊มNGV พื้นที่ต.นอกเมือง
[26-02-2023]   ปภ.อบต.สลักไดร่วมกับปภ.อบต.นอกเมือง ออกระงับเหตุไฟลามทุ่งหลังปั๊มNGV พื้นที่ต.นอกเมือง 
งานปภ.อบต.สลักไดร่วมกับงานปภ.อบต.แกใหญ่ออกระงับเหตุเพลิงไหม้รถขนใบอ้อย พื้นที่ต.แกใหญ่
[26-02-2023]   งานปภ.อบต.สลักไดร่วมกับงานปภ.อบต.แกใหญ่ออกระงับเหตุเพลิงไหม้รถขนใบอ้อย พื้นที่ต.แกใหญ่ 
กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
[02-02-2023]   กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
[13-04-2022]   กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย
[25-03-2022]   โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย 
โครงการ
[27-05-2021]   โครงการ "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน
[25-12-2020]   โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียน 
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง
[08-12-2020]   กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง 
โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาพื้นฐานสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564
[04-12-2020]   โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาพื้นฐานสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลและอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับ
[03-12-2020]   กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลและอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับ 
งานสืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าว
[01-12-2020]   งานสืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าว 
โครงการจัดงานสืนสานประเพณี ลอยกระทง
[01-12-2020]   โครงการจัดงานสืนสานประเพณี ลอยกระทง 
โครงการถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ในพื้นที่ตำบลสลักได ประจำปี 2563
[01-12-2020]   โครงการถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ในพื้นที่ตำบลสลักได ประจำปี 2563 
พิธีการมอบพระบรมฉายาลักษณ์
[03-03-2020]   พิธีการมอบพระบรมฉายาลักษณ์ 
[19-01-2020]   "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
โครงการแห่เทียนพรรษา
[15-01-2020]   โครงการแห่เทียนพรรษา 
โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฏหายการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
[21-06-2019]   โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฏหายการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 
สลักไดเกมส์
[16-05-2019]   สลักไดเกมส์ 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
[23-04-2019]   โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องเรียนแสนสุข
[23-04-2019]   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ห้องเรียนแสนสุข 
โครงการจัดการสืบสานส่งเสริม งานประเพณี วันสงกรานต์และผู้สูงตำบลสลักได
[22-04-2019]   โครงการจัดการสืบสานส่งเสริม งานประเพณี วันสงกรานต์และผู้สูงตำบลสลักได 
โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เทศน์มหาชาติ
[22-04-2019]   โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เทศน์มหาชาติ  
โครงการอบรมญาติธรรม - ปฏิบัติธรรม
[22-04-2019]   โครงการอบรมญาติธรรม - ปฏิบัติธรรม  
โครงการบรรพชา - อุปสมบท ภาคฤดูร้อน
[21-04-2019]   โครงการบรรพชา - อุปสมบท ภาคฤดูร้อน  
โครงการอบรม ประชุม จนท.ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงาน
[18-04-2019]   โครงการอบรม ประชุม จนท.ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงาน 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
[11-04-2019]   โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
[22-02-2019]   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
[19-04-2018]   โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 
กิจกรรม
[12-03-2018]   กิจกรรม "การแปรรูป ปลาดุก ไก่พื้นเมือง และหมูอินทรีย์" 
โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด
[11-03-2018]   โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด 
กีฬาปฐมวัย
[11-03-2018]   กีฬาปฐมวัย 
โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้
[11-03-2018]   โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ 
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปศุสัตว์ร้อยเอ็ดด
[25-02-2018]   ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปศุสัตว์ร้อยเอ็ดด 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
[23-01-2018]   โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
[23-01-2018]   โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
[23-01-2018]   โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี กวนข้าวทิพย์
[23-10-2017]   โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี กวนข้าวทิพย์ 
โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารเสริมสัตว์
[23-10-2017]   โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารเสริมสัตว์ 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมการสร้างโรงเรือนสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
[23-10-2017]   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมการสร้างโรงเรือนสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงหมูหลุม และวิธีดูแลป้องกันรักษา
[23-10-2017]   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงหมูหลุม และวิธีดูแลป้องกันรักษา 
โครงการให้ความรู้ทางกฏหมาย
[23-10-2017]   โครงการให้ความรู้ทางกฏหมาย 
โครงการส่งเสริมด้านการประมง
[23-10-2017]   โครงการส่งเสริมด้านการประมง "กิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชัง" 
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
[23-10-2017]   โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์
[23-10-2017]   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ "การเลี้ยงโคขุนแบบครบวงจร" 
ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์
[23-10-2017]   ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 
คณะจากกรมปศุสัตว์ด้านคุณภาพสิ้นค้ามาขอเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะไปตรวจหาสารเร่งเนิ้อแดงและโรคฉี่หนู
[23-10-2017]   คณะจากกรมปศุสัตว์ด้านคุณภาพสิ้นค้ามาขอเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะไปตรวจหาสารเร่งเนิ้อแดงและโรคฉี่หนู 
 หน้า 1 | 2 | 
 
 


 
 
อบต.สลักไดทำการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 เพื่อระบายน้ำป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่
อบต.สลักไดทำการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 เพื่อระบายน้ำป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่
[25-05-2023]
งานปภ.อบต.สลักได สนับสนุนน้ำอุปโภคแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนจากภัยแล้ง
งานปภ.อบต.สลักได สนับสนุนน้ำอุปโภคแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนจากภัยแล้ง
[23-05-2023]
อบต.สลักได นำโดยนายกอบต.ลงสำรวจพื้นที่ร้องเรียน ม.16 เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย
อบต.สลักได นำโดยนายกอบต.ลงสำรวจพื้นที่ร้องเรียน ม.16 เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย
[22-05-2023]
 
ติดตั้งป้ายเตือนสวมหมวกนิรภัย100%
ติดตั้งป้ายเตือนสวมหมวกนิรภัย100%
[01-05-2023]
งานปภ. ร่วมกับกองช่าง ออกสำรวจเรื่องร้องเรียนมีผู้นำซากไก่มาทิ้งในแหล่งน้ำ ม.11
งานปภ. ร่วมกับกองช่าง ออกสำรวจเรื่องร้องเรียนมีผู้นำซากไก่มาทิ้งในแหล่งน้ำ ม.11
[24-04-2023]
งานป้องกันฯอบต.สลักไดร่วมกับงานป้องกันฯอบต.บุฤาษีออกระงับเหตุไฟลามทุ่ง ณ พื้นที่ ต.บุฤาษี
งานป้องกันฯอบต.สลักไดร่วมกับงานป้องกันฯอบต.บุฤาษีออกระงับเหตุไฟลามทุ่ง ณ พื้นที่ ต.บุฤาษี
[24-04-2023]
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสลักได
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระแบก
 
วัดสลักได
วัดสลักได
 
   
การเลี้ยงโควากิว ม.3
การเลี้ยงโควากิว ม.3
 
 
โทรศัพท์ 0-4451-4701

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.